Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Đạo Tình Yêu

Chúa là tình yêu. Vì yêu Chúa đã tạo dựng. Cũng bởi tình yêu vô cùng nên Chúa đã tái tạo nhân loại. Dĩ nhiên lề lối hay lề luật hay đạo dẫn dắt con người sống đúng nhân phẩm, đúng với mối tương quan con người đối với Thiên Chúa và con người đối với con người, phải là đạo tình yêu.

Không sống yêu thương thì có thể nói là chưa sống đạo. Chúng ta thử kiểm điểm xem có tôn thờ Chúa không?

1.Bề ngoài xem ra tôi giữ đạo, tôi thờ Chúa nhưng thật sự tôi không thờ. Tôi thờ Chúa để Chúa ban cho sức khỏe, ban cho tôi làm ăn thịnh đạt, phúc lạc ở thế trần. Như thế, đâu có phải là thờ Chúa, đúng hơn là bắt Chúa phục vụ mình.

2 Giữ đạo, tôn thờ và ý thức thiên hạ giữ thì mình cũng giữ, thế thôi! Sao gọi được là sống đạo.

3.Nhận định đạo là tốt, mình giữ đạo thì mình nên người tốt, thiên hạ tôn trọng mình, cũng chưa hẳn là sống đạo.

4. Mình giữ đạo, vì đạo lợi ích cho cá nhân, cho xã hội, Mục đích sống đạo cao siêu hơn, vượt trên những lợi ích của thế trần.

5.Tôn thờ thích đáng hơn là nhìn nhận Chúa tạo dựng mình, Chúa là Chủ tể, mình là vật thọ tạo phải tùy thuộc Chúa. Đúng nghĩa tôn thờ, nhưng chưa nói được là thiện hảo. Phải thờ Chúa với tình yêu, bằng tình yêu. Mến Chúa, yêu người là đặc điểm căn bản của Đạo bao gồm tất cả luật lệ luân lý. Không có thương yêu thì chưa hẳn là đạo. Thương Chúa, thương người, thương vật, có thể thương cả những biến cố diễn tiến dưới đời.

Chúng ta hãy cố gắng sống tình yêu, nếu không xuyên suốt nổi thì ra sức thể hiện nhiều lần trong ngày. Tất cả những ý nghĩ, những tác động, giờ ngủ nghỉ, phải thể hiện dưới năng lực của tình yêu.

Sống Đạo là sống Tình Yêu!

1629    02-01-2011 23:19:47