Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

Đào tạo Giáo Lý Viên_Phần 03_Bài 3


Bài 3. GIÁO LÝ VỚI PHỤNG VỤ

I. Phụng vụ là nguồn mạch của giáo lý:

Một phần lời Chúa được lưu lại dưới hình thức truyền khẩu; lời Chúa còn được Giáo hộiđón nhận và diễn tả ra trong chính đời sống của mình, trong đó nhất là Phụng vụ. Các bản văn Phụng vụ với các kinh nguyện rất phong phú về mặt giáo thuyết, ta có thể trích ra học thuộc lòng cùng với lời Thánh Kinh.

II. Phụng vụ là chủ đích của giáo lý:

Mầu nhiệm Kitô giáo được loan truyền trong giáo lý, và được cử hành trong Phụng vụ. Giáo lý chuẩn bị Phụng vụ bằng hai cách:

     -  Trước khi cử hành Phụng vụ: giáo lý trình bày ý nghĩa của việc cử hành.

     - Trong khi cử hành Phụng vụ: giáo lý giải thích do linh hoạt viên. Giáo lý còn hướng về Phụng vụ như hướng về chủ đích của mình, nghĩa là giáo lý giúp tín hữu cầu nguyện chân thành theo khuôn khổ Phụng vụ, tạo điều kiện cho tín hữu tham gia tích cực Phụng vụ.

III.    Phụng vụ bổ túc giáo lý:

Phụng vụ làm cho giáo lý trở thành cụ thể, sống động và biến hiểu biết bằng trí tuệ thành cảm nghiệm tôn giáo.


 

1892    24-03-2011 15:07:39