Sidebar

Thứ Hai
04.03.2024

Đào tạo Giáo Lý Viên_Phần 3_Bài 1

Phần III: SƯ PHẠM DẠY GIÁO LÝ

(Những bài tóm tắt cho giáo lý viên sơ cấp)

Bài 1. THẾ NÀO LÀ GIÁO LÝ?

I. Định nghĩa về giáo lý:

Giáo lý hay huấn giáo là trình bài lời Thiên Chúa một cách đơn giản, cụ thể sống động để giúp người tín hữu hiểu và sống đức tin.

II.  Vị trí của giáo lý:

Giáo lý là một trong những phương thức thi hành nhiệm vụ giảng huấn của Giáo hội.

a. Loan báo Tin mừng cho những người chưa tin gọi là truyền giảng đức tin.

b. Giúp tín hữu đào sâu chân lý đức tin gọi là huấn giáo hay là dạy giáo lý (trình bày Kitô giáo cho người dự tòng gọi là tiền huấn giáo).

c.      Diễn giảng mầu nhiệm Kitô giáo trong khuôn khổ Phụng vụ nhằm chủ đích Phụng vụ gọi là giảng thuyết.

III. Nguồn mạch của giáo lý:

Phải tìm lời Chúa ở đâu?

1. Lời Chúa được chứa đựng trong bốn nguồn mạch đức tin sau đây:

     -  Trong Thánh Kinh: gồm 73 cuốn: Cựu Ước 46 cuốn, Tân Ước 27 cuốn.

     - Trong Thánh Truyền: là một phần mặc khải còn lưu lại dưới hình thức truyền khẩu và trong giáo huấn của các Giáo Phụ.

     - Trong Phụng vụ: những gì Giáo hội sống trong cử hành Phụng vụ thì cũng thuộc lãnh vực đức tin.

     - Đời sống của Giáo hội: lời Chúa nằm trong các giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng, các văn kiện của công đồng, của Giám Mục Đoàn và trong lòng tin của toàn thể dân Chúa.

2.      Giáo lý tổng hợp tóm lược và trình bày nội dung bốn nguồn trên:

Lời Chúa - {Kinh Thánh - Phụng vụ} - {Thánh Truyền - Đời sống Giáo hội} - Con người.

3. Vì là trung gian nên nếu so sánh giáo lý với lời Chúa thì giáo lý chỉ có giá trị tương đối, vì chỉ là trình bày lời Chúa chứ không phải là chính lời Chúa. Do đó, giáo lý có thể thay đổi, canh tân, cải tiến.

1431