Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Đời Sống Con Người Luôn Có Một Cuộc Tỉ Thí

Mors et vita duello. Sống chết tỉ thí. Đó là lời trong ca tiếp liên lễ Phục Sinh! Tại sao thế? Chúa tạo dựng nguyên tổ trong trật tự, nhưng các ngài đã bỏ trật tự, đem hổn loạn vào trong tâm hồn, tạo ra có cuộc chiến đấu trong tâm hồn chúng ta.

Khởi điểm, Chúa ban cho con người có sống tự nhiên. Trên cái sống tự nhiên, Chúa lại cho có sống siêu nhiên. Sống siêu nhiên điều khiển và sử dụng sống tự nhiên trong trật tự. Nguyên tổ đã phá đổ trật tự, đem hỗn loạn vào trong tâm hồn.

Sống tự nhiên là sống thể xác và lý trí, vì chứa nguồn sống hỗn loạn, cho nên có tranh tiên, nắm chủ quyền, đàn áp sống siêu nhiên, dường như loại bỏ sống siêu nhiên.

Đời sống chỉ có lo ăn uống, vui sướng, thoả mãn tính dục, lên mặt với đời... không nghĩ đến sống thiện hảo, làm lành, tập đức hạnh, sống gần Chúa, kết hợp với Chúa. Lại thêm những thứ ngoại xâm, có thể là người, là vật, là cảnh, lôi cuốn mê hoặc mình ở nội tâm, để chúng ta chạy theo sống tạm mà loại trừ không cho sống siêu nhiên ngoi đầu lên.

Thực tế, chúng ta có nghĩ, có ý thức trong nội tâm mình có một chiến trường gần như thường xuyên, có ý thức không?

Trong những vấn đề nhỏ, không lưu ý thì không nói đến; còn những điều hệ trọng như giết người, như hiếp dâm, như ghét muốn làm hại người chúng ta có cảm thấy trong thâm tâm vẫn có một tiềm lực chống đối: làm thì là xấu là tội, là không tốt. Cho những tâm hồn tế nhị thì những vấn đề nhỏ cũng vẫn có tranh đấu tỉ thí.

Chúng ta có nghĩ đến hiệu quả của cuộc tỉ thí này không? Sống tự nhiên chiến thắng là thắng của cái tạm qua của cái chết, vì hạnh phúc của tạm qua không đầy đủ, không thỏa mãn hoàn toàn, lại có thể tạo nên bất mãn, đau phiền bịnh hoạn nữa, sau cùng là không vĩnh cửu, là không còn, là chết.

Còn sống siêu nhiên mà thắng - dĩ nhiên khởi điểm phải nhẫn nại, kiên trì tranh đấu - thì "dux vitae mortuus regnat vivus". Tướng lãnh của sự sống chịu chết để thắng cái tạm qua, cái trần tục, thắng sự chết, và để được sống hạnh phúc và vĩnh cửu thống trị.

1121    02-01-2011 21:37:57