Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 13: Hội Thánh

Bài 13. HỘI THÁNH. 

Tôi tin có Hội Thánh.

Hội Thánh trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài khong muốn cứu độ loài người cách riêng lẽ, thiếu liên kết. Nhưng người muốn qui tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết Người trong chân lý, và phụng sự Người trong thánh thiện. ( Hội Thánh. 9 ). 

I - Định nghĩa.

Hội Thánh là cộng đoàn những người được tập họp bởi lời Chúa để trở thành dân Thánh của Thiên Chúa. Họ được nuôi dưởng bởi Lời Chúa và Mình Máu Chúa Kitô, nhờ đó họ trở nên chính thân thể của Người. 

II - Thành phần.

Hội Thánh Công Giáo gồm những người đã lãnh Bí Tích Rửa Tội thành sự. 

III - Mầu nhiệm Hội Thánh.

Hội Thánh được gọi là mầu nhiệm vì Hội Thánh được cấu thành do hai yếu tố : nhân loại và thần linh, vừa hữu hình vừa vô hình.

1 . Hữu hình.

Một tổ chức có cơ cấu phẩm trật, hiện diện thật sự trên trần gian nầy như những tổ chức khác.

2 . Vô hình.

Hội Thánh là Nhiệm Thể Chúa Kitô, mà Ngài là Đầu, nên còn được gọi là cộng đoàn thiêng liêng, được trang bị bằng những ân sủng trên trời. 

IV - Tên gọi:

1 . Dân Thiên Chúa.

Hội Thánh được dẫn dắt bởi vị thủ lãnh là Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, là Ngôi Hai Thiên Chúa, do đó Hội Thánh được tham dự vào chức Tư Tế, Ngôn Sứ và Vương Quyền của Chúa Kitô. Hội Thánh còn tiếp tục hoàn tất những gì Thiên Chúa đã khởi sự nơi dân Do Thái khi xưa.

2 . Thân Thể Chúa Kitô.

Hội Thánh được Chúa Kitô thiết lập và được hướng dẫn bởi Thánh Thần của Người. Hội Thánh là sự hiệp thông với Chúa Kitô, nhờ đó trở nên duy nhất, nên tất cả là chi thể của một Đầu duy nhất là Chúa Kitô.

3 . Hiền thê Chúa Kitô.

Chúa Kitô Yêu thương Hội Thánh và đã hiến mình chịu chết vì Hội thánh.

4 . Đền Thờ Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần hiện diện trong Hội Thánh và hoạt động để Hội Thánh có một sức sống mãnh liệt, như linh hồn trong thân xác, vì vậy nên Chúa Thánh thần là linh hồn của Nhiệm Thể. 

V - Sống trong Hội Thánh.

Hội Thánh được gọi là Dân Thánh, là Nhiệm thể Chúa Kitô. Mỗi người là thành phần Hội thánh, là chi Thể của Chúa Kitô, chi thể nào mà không được đầu điều khiển thì chi thể đó kể như bị tê liệt và bỏ đi.

Chúng ta xin Chúa cho mỗi người biết sống hiệp thông với Chúa và anh em, biết thi hành những gì Chúa muốn, để chi thể con người chúng ta luôn sống trong ơn Chúa. 

7106    11-02-2011 20:52:59