Sidebar

Thứ Hai
22.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 16: Các Thánh Thông Công

Bài 16. CÁC THÁNH THÔNG CÔNG. 

Tất cả các tín hữu họp thành một thân thể trong Chúa Kitô, nên công nghiệp của người nầy được chia sẻ cho người khác. Đó là tín điều các thánh thông công. 

I - Thành phần trong Hội Thánh duy nhất:

1 . Hội Thánh khải hoàn.

Là những tín hữu đã qua đời và đang hưởng phúc trên thiên đàng.

2 . Hội Thánh đau khổ.

Là những tín hữu đã qua đời, nhưng chưa được hưởng phúc thiên đàng, vì không có lỗi nặng, không mất ơn nghĩa với Chúa nên không vào hoả ngục, mà phải vào luyện ngục để đền cho xong những phần thiếu sót còn lại.

3 . Hội Thánh chiến đấu.

Là những tín hữu còn đang hiện diện trên trần gian và đang trên đường tiến về Nước Trời, với những khó khăn trở ngại phải vượt qua.

II - Các Thánh thông công ( sự hiệp thông).

1 . Thông công cho nhau.

Trong Hội Thánh có sự hiệp thông: vì tất cả mọi tín hữu họp thành một thân thể duy nhất mà Chúa Kitô là Đầu. Sự tốt lành của Người đã thông ban cho các chi thể qua các Bí Tích, vì thế sự thánh thiện của người này được thông chia cho người kia.

Tất cả các tín hữu còn lữ hành trên trần gian ( Hội thánh chiến đấu ), những người đã qua đời, nhưng đang hoàn tất sự thanh luyện (Hội Thánh đau khổ), và các vị đang hưởng phúc trên trời  (Hội thánh khải hoàn) hằng chia sẻ cho nhau những ân huệ thiêng liêng.

2 . phương cách thông công.

Các Thánh trên Trời không ngừng chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa, còn chúng ta thì noi gương đời sống thánh thiện của các Ngài, nhờ đó chúng ta được hiệp nhất với Chúa Kitô là nguồn mạch mọi ân sủng và sự sống.

Đối các linh hồn trong luyện ngục, chúng ta, những người còn đang sống, dâng công đức và lời cầu nguyện cho các Ngài, đồng thời các Ngài cũng phù hộ giúp sức cho chúng ta trong đời sống tại thế này.

Những người còn đang sống, chia sẻ đời sống và cầu nguyện cho nhau.

Tóm lại: các Thánh trên Trời giúp đở chúng ta là những người còn đang sống. Chúng ta giúp dở những linh hồn trong luyện ngục còn đang thanh luyện và các Ngài cũng phù hộ cho chúng ta. Những người còn sống hiệpthông vời nhau. Đó là sự hiệp thông trong Hội Thánh, hay còn gọi là Tín Điều Các Thánh Thông Công.

3 . Hiệp thông trong ân huệ thiêng liêng.

Trước tiên là hiệp thông trong đức tin.
Hiệp thông trong các Bí tích.
Hiệp thông trong các đặc sủng,
Hiệp thông trong của cải vật chất.
Hiệp thông trong đức ái.

III - Sống Mầu Nhiệm Hiệp Thông.

Chúng ta noi gương các Thánh trên trời để sống với nhau cho tốt, chia sẻ, giúp đở nhau, cầu nguyện cho nhau và dâng công đức, sự hy sinh cho các linh hồn. 

9957    11-02-2011 21:07:03