Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 20: Bí Tích

Bài 20. BÍ TÍCH. 

I - ĐỊNH NGHĨA. 

Bí tích là dấu chỉ bên ngoài, do chính Chúa Kitô thiết lập để ban ơn bên trong cho ta được nên thánh. 

II - GIẢI THÍCH. 

Bí Tích: Bí là kín, bí nhiệm, ẩn giấu. Tích là dấu tích. Vậy Bí Tích là những việc làm mà chúng ta nhìn thấy, còn cho một kết quả bí nhiệm bên trong mà bình thường không thể nhận ra được.

Dấu chỉ bên ngoài: là những việc làm, những nghi thức, câu kinh, lời đọc: là tất cả những gì mà chúng ta cử hành.

Ban ơn bên trong: những dấu chỉ bên ngoài tự nó không có giá trị, nhưng nó có giá trị nhờ Chúa dùng những dấu bên ngoài đó để ban ơn cho những ai cử hành và tham dự với tất cả niềm tin.

Chúa Kitô thiết lập: trong tất cả các Bí Tích đều phải do chính Chúa Kitô thiết lập. Nếu không thì không phải là Bí Tích. 

III - SỐ LƯỢNG. 

Có bảy Bí Tích: Rửa tội, Thêm Sức, Thánh Thể, Giải tội, Xức Dầu Bệnh Nhân, Truyền Chức Thánh, Hôn Phối. 

IV - PHÂN CHIA. 

1 - Bí Tích khai tâm Kitô Giáo.
Gồm có 3 Bí Tích: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể.

2 -  Bí Tích chữa lành.
Gồm có 2 Bí Tích: Giải Tội và Xức Dầu Bệnh Nhân.

3 -  Bí Tích xây dựng cộng đoàn.
Gồm có 2 Bí Tích: Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. 

V - SỰ CẦN THIẾT CỦA BÍ TÍCH. 

Bí Tích cần thiết cho người tín hữu để được ơn cứu độ, vì chính Chúa Kitô hành động nơi các Bí Tích và Chúa Thánh Thần tác động, thánh hoá những người lãnh  nhận, để họ được trở nên giống Con Thiên Chúa hơn.
Chúng ta siêng năng lãnh nhận Bí Tích để được dồi dào ơn thánh và mỗi ngày trở nên giống Chúa Kitô hơn. 

3713    12-02-2011 08:24:11