Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 21: Bí Tích Thanh Tẩy

I. CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM
ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU
 

"Việc khai tâm Kitô giáo được thực hiện bằng ba bí tích: bí tích Thánh Tẩy khởi đầu đời sống mới; bí tích Thêm Sức củng cố đời sống mới; và bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng người môn đệ bằng Mình và Máu Chúa Kitô để biến họ nên đồng hình đồng dạng với Người" (GLHTCG, số 1275). 

Bài 21 . BÍ TÍCH THANH TẨY: 

Là nền tảng các Bí Tích, là cửa dẫn vào đời sống mới trong Chúa Thánh Thần và là điều kiện để lãnh nhận các Bí Tích khác. 

1 . ĐỊNH NGHĨA: 

Bí Tích Thanh tẩy là Bí Tích Chúa Giêsu đã lập để sinh ta lại làm con Chúa và con Hội thánh. 

2 .  LỆNH TRUYỀN & GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU:  

* "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới dất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn dệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em,. Và đâ, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 18-20). 

* " Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án" (Mc 16,15-16). 

* "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không được sinh lại bởi ơn trên. Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí" (Ga 3, 3.5). 

3 .  GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH: 

* "Khi chúng ta được dìm vào nước Thánh Tẩy để nên một với Đức Kitô Giêsu, chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới" (Rm 6,3-4; Cl 2,12). 

* "Bí tích Thánh Tẩy là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn vào đời sống thần linh và mọi bí tích khác. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và tái sinh làm con cái Thiên Chúa, trở thành chi thể của Đức Kitô, được tháp nhập vào Hội Thánh và tham dự vào sứ mạng của Hội Thánh: "Bí tích Thánh Tẩy tái sinh chúng ta nhờ nước và trong Lời Chúa" (GLHTCG, số 1213). 

4 . HIỆU QUẢ BÍ TÍCH THÁNH TẨY: 

Ban cho người lãnh nhận các ơn sau đây: 
§    được tha thứ tội lỗi (GLHTCG số 1263),
§    trở nên thụ tạo mới (GLHTCG số 1265),
§    tháp nhập vào Hội Thánh là Thân Thể Chúa Kitô (GLHTCG số 1267),
§    hiệp thông với mọi Kitô hữu khác (GLHTCG số 1271),
§    in "ấn tín của Chúa" không thể tẩy xóa (GLHTCG số 1272). 

5 . SỰ CẦN THIẾT CỦA BÍ TÍCH THÁNH TẨY. 

Là cần thiết cho Ơn Cứu độ (GLHTCG số 1257):
Bí Tích Thánh tẩy là ngưởng cửa dẫn vào đời sống mới và là điều kiện để lãnh nhận các Bí tích khác. Một người chưa lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, thì không được lãh nhận bất cứ Bí Tích nào khác. 

Thắc mắc:

Người không lãnh Bí Tích Thánh Tẩy có thể được cứu rỗi không ?

Bình thường thì không, vì Chúa Giêsu đã dạy: "Ai không sinh lại bởi Nước và Thánh Thần thì không được vào nước Thiên Chúa".

Nhưng có thể được cứu rỗi trong 2 trường hợp sau:

  • Người chịu chết vì Đức Tin: cho dù chưa lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy,nhưng sẳn lòng tuyên xưng Đức tin và chịu chết, thì đã chịu phép Thánh Tẩy bằng Máu thay vì nước.
  • Người có lòng ước ao: người ước muốn giữ đạo Chúa, sống theo thánh ý Chúa, nhưng chưa có điều kiện để lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy.

6 . ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH TẨY.

Tất cả những người chưa lãnh bí tích thánh tẩy mà có lòng tin và ước ao thì đều được lãnh nhận. Nhưng những người đến tuổi khôn, phải học giáo lý và tham dự những nghi thức gia nhập Kitô giáo.

Đối với trẻ sơ sinh:

Từ rất xa xưa, Hội Thánh đã ban Bí Tích Thánh Tẩy cho trẻ sơ sinh, vì đây là một ân huệ nhưng không của Thiên Chúa để các em được rửa tội trong đức tin của Hội Thánh.

7 . THỪA TÁC VIÊN. 

Thông thường là Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế.  

Nhưng khi cần thiết thì mọi người đều được phép, nhưng theo đúng nghi thức của Hội Thánh. Nghi thức Bí Tích Thánh Tẩy khi cần thiết là: Lấy nước lã vừa đổ trên người thụ nhân (nơi xứng đáng nhất) vừa đọc công thức sau: " (tên thánh). . .Ta rửa con (anh, chị, em. . .) nhân danh Cha và Con và Thánh Thần". 

8 . NGƯỜI ĐỞ ĐẦU. 

Cần có người đở đầu cho người lãnh Bí Tích Thánh Tẩy để nêu gương sáng và dẫn dắt thụ nhân trên đường sống đạo. 

9 . SỐNG BÍ TÍCH THÁNH TẨY. 

Thụ nhân được nhận Bí Tích nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi là mang lấy hình ảnh và sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, nên phải sống xứng đáng với những gì đã lãnh nhận. 

1710    12-02-2011 08:29:06