Sidebar

Thứ Ba
28.11.2023

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 26: Bí Tích Truyền Chức Thánh

III. CÁC BÍ TÍCH XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN 

"Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể là những bí tích khai tâm Kitô giáo. Ba bí tích này đặt nền tảng cho ơn gọi chung của người môn đệ Đức Kitô, ơn gọi nên thánh và được sai đi rao giảng Tin Mừng cho thế giới. Ba bí tích này còn ban những ơn cần thiết để sống theo Thánh Thần trong cuộc lữ hành về quê trời (GLHTCG, số 1533). 

" hai bí tích Truyền Chức và Hôn Phối được lập ra nhằm phần rỗi tha nhân. Tuy nhiên, khi phục vụ tha nhân, hai bí tích này cũng góp phần cứu rỗi bản thân. Hai bí tích này vừa trao ban một sứ mệnh đặc biệt, vừa xây dựng cộng đoàn Dân Chúa" (GLHTCG, số 1534).                      

BÀI 26. BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH. 

1. ĐỊNH NGHĨA.

Bí tích truyền chức thánh là bí tích Dức Chúa Giêsu đã lập, để làm cho sứ mạng mà Người đã uỷ thác cho các Tông Đồ, được tiếp tục cho đến ngày tận thế: nghiã là thông ban chức linh mục cho những người đã được tuyển chọn, hầu phục vụ dân Chúa bằng việc giảng dạy, tế tự và điều hành mục vụ. 

2. GIÁO HUẤN CỦA CHÚA GIÊSU.

Chúa Giêsu lên núi và gọi lại với Người những kẻ mà Người  muốn. Các ông đến với Người,lập nhóm  mười hai, để ở với Người và sai đi rao giảng với quyền trừ quỷ. (Mc.3, 13-15; 6, 6-13).

Chúa Giêsu trao quyền cử hành thánh thể trong bửa tiệc ly:

"Rồi Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và phán: đây là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". (Lc. 22,19).

Ban quyền tha tội khi từ cõi chết sống lại: "Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm buộc ai, thì người ấy bị cầm buộc".(Ga.20,23). Dạy làm phép rửa cho muôn dân trước khi Người lên trời: "các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần". 

3. GIÁO LÝ GIÁO HỘI.

Truyền Chức là Bí Tích qua đó sứ mạng Chúa Kitô uỷ thác cho các Tông dồ, tiếp tục được thực hiện trong Hội Thánh cho đến tận thế; vì thế được gọi là Bí Tích của thừa tác vụ Tông Đồ. Bí Tích nầy gồm 3 cấp bậc: chức giám mục, chức linh mục và chức phó tế. ( GLCG 1536).

Những người lãnh nhận bí tích truyền chức thánh được thánh hiến, để nhân danh Chúa Kitô chăn dắt đoàn chiên của Chúa là Hội Thánh bằng Lời và Ân Sủng của Người. ( LG. 11). 

4. THỪA TÁC VIÊN.

Chỉ có Giám Mục mời có quyền tấn phong ba cấp bậc của bí tích truyền chức thánh.
Bí tích truyền chức thánh được trao ban qua việc đặt tay của Giám Mục. Sau đó là lời nguyện phong chức trọng thể, cầu xin Chúa ban cho tiến chức những ơn cần thiết cho thừa tác vụ.
Bí Tích truyền chức in dấu ấn vĩnh viễn. 

5. THỤ NHÂN.

Hội Thánh chỉ truyền chức cho những người nam đã được rửa tội, sau khi đã kiểm tra chắc chắn họ có khả năng thi hành chức vụ được giao. 

6. HIỆU QUẢ.

Bí tích truyền chức thánh in một ấn tín thiêng liêng vĩnh viễn, nên không thể lãnh nhận nhiều lần hay lãnh nhận tạm thời được.

Bí tích truyền chức thánh ban ơn Chúa Thánh Thần, làm cho thụ nhân giống Chúa Kitô, vừa nên thừa tác viên của Chúa Kitô là Thượng Tế, Thầy Dạy và là Mục Tử. 

7. BỔN PHẬN NGƯỜI TÍN HỮU.

Người tín hữu có bổn phận cầu nguyện, tôn kính và vâng phục các vị chủ chăn trong các điều hợp lẽ đạo. Tích cực xây dựng nước Chúa và giúp đở các ngài về mặt tinh thần lẫn vật chất.

4378