Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 30: Sống Theo Ý Chúa

PHẦN III : LUÂN LÝ

"Ai biết các giới luật của Thầy và tuân giữ các giới luật đó, thì họ là người yêu mến Thầy. Và ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến họ" (Ga 14. 21).  

 BÀI 30.SỐNG THEO Ý CHÚA 

I . BIẾT Ý CHÚA.

Nhận biết và tuân theo thánh ý Chúa là Cha như chính Đức Giêsu đã làm gương . 

II . PHƯƠNG CÁCH.

Tôi biết được ý Chúa bằng 4 cách sau đây:  

1) Nhờ luật tự nhiên.

            Luật tự nhiên là luật mà Chúa đã ghi vào lương tâm mỗi người.

Lương tâm là tiếng Chúa nói trong tâm hồn khuyên tôi làm điều tốt và tránh điều xấu.  

2) Nhờ 10 giới luật.

Luật mà Chúa đã truyền cho ông Môisen trên núi Sinai .

 • Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
 • Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
 • Thứ ba: giữ ngày Chúa Nhật.
 • Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.
 • Thứ năm: chớ giết người.
 • Thứ sáu: chớ làm sự dâm dục.
 • Thứ bảy: chớ lấy của người.
 • Thứ tám: chớ làm chứng dối.
 • Thứ chín: chớ muốn vợ/ chồng người.
 • Thứ mười: chớ tham của người.

Mười điều răn (= giới luật) ấy tóm về hai (= tóm tắt thành 2 điều) này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen  

3) Nhờ lời Chúa dạy trong Kinh Thánh.

Luật mến Chúa yêu người trong Tin Mừng của Đức Giêsu, nhất là trong "bài giảng trên núi", bắt đầu bằng "8 mối phúc thật" như sau :

 • Thứ nhất: ai có lòng khó khăn (nghèo khó) ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
 • Thứ hai: ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
 • Thứ ba: ai khóc lóc (vì gặp điều đau khổ) ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được (Chúa) an ủi vậy.
 • Thứ bốn: ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được (Chúa làm cho) no đủ vậy.
 • Thứ năm: ai thương xót người (người khác, tha nhân) ấy là phước thật, vì chưng mình sẽ được (Chúa) thương xót vậy.
 • Thứ sáu: ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phước thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
 • Thứ bảy: ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
 • Thứ tám: ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. (Mt 5, 1-12)  

4) Nhờ giáo huấn và luật lệ của Giáo Hội thay mặt Chúa mà dạy cho tôi.  

Phần đọc thêm (Xuất Hành 20, 1-17)  

Thiên Chúa đã phán hết thảy các lời này, rằng: "Ta là Yavê (*), Thiên Chúa của ngươi (ngôi thứ hai số ít: con, bạn, anh, chị, em...), Đấng đã đem ngươi ra khỏi đất Ai cập, khỏi nhà tôi mọi (tôi tớ, nô lệ). (1) Ngươi sẽ không còn các thần khác trước nhan (mặt) Ta. Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì nơi trời bên trên hay nơi đất bên dưới, hay trong nước bên dưới đất. Ngươi sẽ không thờ lạy chúng và phụng sự chúng, vì Ta, Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ta là Thiên Chúa ghen tuông phạt tội cha ông trên con cháu đến ba bốn đời, đối với ai thù ghét Ta, vàgiữ nghiã dư ngàn với những ai yêu mến Ta và giữ các lệnh truyền của Ta.

(2) Ngươi sẽ không hư từ nêu danh Yavê, Thiên Chúa của ngươi, vì Yavê sẽ không dung kẻ hư từ nêu danh Người. (3) Ngươi hãy nhớ tới ngày hưu lễ để tác thánh (thánh hóa) ngày ấy. Trong 6 ngày ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Nhưng ngày thứ bảy là ngày hưu lễ kính Yavê Thiên Chúa của ngươi; ngươi sẽ không làm bất cứ việc nào, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ trai tớ gái của ngươi, thú vật của ngươi và khác ngụ cư ở bên trong cổng thành ngươi. Vì trong sáu ngày, Yavê đã làm nên trời đất, biển và tất cả mọi sự trong các nơi ấy, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy; bởi thế Yavê đã chúc lành cho ngày thứ bảy và tác thánh nó. (4) Hãy trọng kính cha mẹ ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi được kéo dài trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi. (5) Ngươi sẽ không giết người. (6) Ngươi sẽ không ngoại tình. (7) Ngươi sẽ không trộm cắp. (8) Ngươi sẽ không làm chứng gian cáo tội đồng loại. (10) Ngươi sẽ không mê muốn nhà cửa của đồng loại. (9+ 10) Ngươi sẽ không mê muốn vợ của đồng loại, tớ trai tớ gái của nó, bò lừa của nó và bất cứ vật gì của nó. 

Phụ chú:

Yavê (Giavê) tên của Thiên Chúa, và theo Sách Xuất Hành 3, 14 thì tên riêng này có nghiã là: "Ta là Đấng ở cùng các con".  

2547