Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 40: Giới Luật Thứ Bảy Và Thứ Mười

BÀI 40. GIỚI LUẬT THỨ BẢY VÀ THỨ MƯỜI 

I . Ý NGHĨA. 

1 . Dạy. (tích cực: dạy tuân giữ)

Giới luật thứ bảy và thứ mười dạy tôi giữ đức công bằng và tôn trọng của cải của người khác.

Vì của cải là Hồng ân Chúa ban và là công lao khó nhọc mà họ mới tạo nên được.  

2 . Cấm. (tiêu cực: cấm, không được phép làm)

Giới luật thứ bảy cấm tôi lấy của người khác hay là giữ của người khác cách trái phép công bằng, cũng như làm hư hại đồ vật của người khác.

Giới luật thứ mười cấm tôi tham lam mơ ước của cải của người khác.  

II . HÀNH VI TỘI. 

1 . Tội lấy của người cách bất công.

Là những tội này: trộm cắp, gian lận, cho vay ăn lời quá đáng, nhận của hối lộ hay là thâm lạm công quỹ.  

2 . Tội giữ của cải của người cách bất công.

Là những tội này: không trả món nợ đã vay, không trả lại những gì đã mượn hay là lượm được, không trả tiền lương xứng đáng, trốn thuế, chứa chấp đồ gian.  

3 . Lấy của người khác bao nhiêu mới là tội trọng (tội nặng)?

Phải xét theo cái mà mình đã lấy như thế là nhiều hay ít, và cũng phải tùy người bị mất của đó nghèo hay giàu mà xác định tội trọng hay tội nhẹ.  

III . ĐỨC CÔNG BÌNH. 

1 . Trả lại.

Ai đã lấy hay là giữ của người khác cách bất công thì phải lo trả lại cho người đó càng sớm càng tốt.

2 . Bồi thường.

Nếu đã làm hư hại của họ thì phải bồi thường cho cân xứng.
Phải bồi thường cho người mà mình đã lấy.
Nếu người đó đã chết hay là mất tích, thì phải bồi thường cho con cháu họ hay là người thừa tự của họ.
Còn nếu không biết phải bồi thường cho ai nữa, thì hãy dâng tiền của ấy vào công việc từ thiện, bác ái. 

IV . CẦU NGUYỆN. 

Xin chúa và Đức Mẹ Maria giúp con biết sống đức công bình cho tốt, để biết tôn trọng của cải người khác. 

1501