Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 41: Giới Luật Thứ Tám

BÀI 41. GIỚI LUẬT THỨ TÁM 

I . Ý NGHĨA. 

Giới luật thứ tám dạy tôi tôn trọng sự thật và tôn trọng danh giá của người khác.
Giới luật thứ tám cấm: nói dối (nói dóc, nói sai sự thật), cấm làm chứng gian.
Cấm tiết lộ những điều phải giữ kín và cấm làm hại danh giá của người khác.  

II . TÔN TRỌNG SỰ THẬT.

Là giữ sự thành thực trong tư tưởng, lời nói và việc làm.
Vì những lý do sau đây:
-         Vì Thiên Chúa là Đấng chân thật vô cùng, Ngài thấu suốt mọi sự và dạy tôi phải luôn thành thực,
-         Sự thành thực rất cần cho đời sống chung. 

Cho nên:

Không bao giờ được phép nói dối, dù là để chửa mình hay là để bênh vực người khác. 

III . TÔN TRỌNG DANH GIÁ NGƯỜI KHÁC.  

1 . Tôn trọng danh giá. 

Tôi phải nghĩ tốt cho mọi người, không nên nói xấu ai, và khi không có luật lệ hay công ích đòi buộc, thì không được tố cáo điều lỗi của người khác.  

Điều bí mật.
-         Không được phép tiết lộ những điều phải giữ kín .
-         Trừ khi người có điều kín đó cho phép nói ra, hoặc là khi nói ra như thế thì có ích lợi lớn lao cho nhiều người.  

2 . Làm hại danh giá.  

Khi tôi bỏ vạ (làm cho họ có lỗi, bị phạt), nói hành nói xấu, hoặc là khi hồ nghi điều xấu cho người khác mà không có lý do.  

3 . Bồi thường danh giá 

Khi làm hại danh giá người khác, tôi phải đền trả tiếng tốt và danh dự cho họ.
Nếu gây thiệt hại về vật chất, tôi còn phải bồi thường cho họ nữa.

2082