Sidebar

Thứ Hai
22.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi_Nhập Đề

ĐỨC TIN KITÔ GIÁO.

Từ những ngày đầu tiên, các Tông Đồ đã diễn tả và trao ban Đức Tin cho người khác bằng những công thức vắn gọn.

Hội thánh cũng tiếp tục truyền thống đó, nên có những lời tuyên xưng đức tin gọi là Tín Biểu. Do đó chúng ta có hai bản tuyên xưng Đức Tin, gọi là Kinh Tin Kính.

Kinh Tin Kính của các Tông Đồ. Trong đó tóm gọn 12 tín điều phải tin.
Kinh Tin Kính của Công Đồng Nicéa và Constantinopoli.

Đây là kinh Tin Kinh mà chúng thường đọc trong thánh lễ. Kinh nầy rỏ ràng và chi tiếc hơn kinh thời các Tông Đồ.

Bản tổng hợp Đức tin nầy soạn thảo dựa trên những giáo lý quan trọng nhất của Thánh Kinh, để tạo nên một giáo huấn Đức Tin duy nhất.

12 điều kinh  Tin Kính. 

1.Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

2.Tôi tin k1nh Đức Chúa Giêsu là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa Chúng tôi.

3. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bỏi Bà Maria đồng trinh.

4.Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông.

5.Ngày thứ ba bởi trong kẻ chêùt mà sống lại.

6. Lên Trời ngự bên hữu đức Chúa Cha phép tắc vô cùng.

7.Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

8.Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

9.Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công.

10.Tôi tin Phép tha tội.

11.Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

12.Tôi tin hằng sống vậy. Amen .

NHẬP ĐỀ
ĐỨC TIN:

I - Khát vọng của con người.

Con người luôn khát khao đi tìm hạnh phúc, tìm cái hoàn hảo hơn hiện tại. Dó là vì bản năng con người luôn hướng về Chân, Thiện, Mỹ.

Nhưng hạnh phúc mà con người tìm thấy không đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của họ. Càng tìm, họ càng thấy thiếu vắng, càng tìm, càng thấy khát khao hơn:

Hạnh phúc nơi người khác đem đến như: cha mẹ, con cái, những người thân yêu không thoả mãn đuợc hết nhu cầu.

Hạnh phúc nơi của cải vật chất cũng làm cho con người thất vọng.

Hạnh phúc ở danh vọng, chức quyền, địa vị xã hội cũng không đáp ứng được thoả mãn cho họ, họ vẫn còn khát khao một điều gì tốt đẹp hơn, đày đủ hơn.

Con người mãi đi tìm. Chỉ có một Đấng vượt trên con người mời đáp ứng được những tìm kiếm của họ. Chỉ có Đấng quyền phép hơn con người mới đong đầy được những khát khao của họ. Nên con người tìm đến Thiên Chúa.

II - Nhận biết Thiên Chúa.

Từ khát khao dẫn đến sự tìm kiếm để được đong đầy, con người nhận biết Thiên Chúa nhờ:

1 - Tạo vật.

Vũ trụ: Nhìn thấy vũ tru và con nguời biết có một Đấng tạo thành.

Tiếng nói lương tâm: sự phân biệt lành dữ, phải trái trong tâm hồn mỗi người, cũng nói cho họ biết có Đấng quyền năng đã tạo nên như thế.

2 - Thiên Chúa.

Mặc dù nhận biết có Thiên Chúa, nhưng sự hiểu biết của con người có giới hạn, vì thế không thể thoả mãn được nhu cầu tìm hiểu của chính mình. Nên Thiên Chúa vì yêu thương đã tự bày tỏ chính Mình cho con người. Sự bày tỏ đó chúng ta gọi là Mạc Khải. (Mạc là bức màn, khải là mở) Thiên Chúa đã mở bức màn che phủ để con người nhận biết và nhìn thấy Ngài.

Thiên Chúa đã bày tỏ Mình (Mạc Khải) cho con người qua từng giai đoạn trong lịch sử gọi là Lịch Sử Ơn Cứu Độ. Đó là Mạc khải qua các Tổ Phụ, các Tiên Tri và sau cùng, Mạc Khải trọn vẹn nơi chính Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô.

Mạc Khải được truyền lại qua các hình thức:

-Thánh Kinh: Là sách ghi chép lại Lời Chúa với sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.

- Thánh truyền: Lời Thiên Chúa mà Chúa Kitô và Chúa Thánh thần đã uỷ thác cho các Tông Đồ lưu truyền toàn vẹn cho những người kế nhiệm các Ngài, để nhờ Thánh Thần soi sáng, họ trung thành gìn giữ, trình bày và phổ biến qua lời rao giảng.

Huấn quyền: Là quyền của Hội Thánh được Chúa Kitô trao phó để giải thích và áp dụng Lời chúa.

III -  Sống Đức Tin.

Con người nhận biết Thiên Chúa yêu thương mình, khát vọng đã được đáp ứng. Con người phải biết đáp trả bằng những gì cụ thể, đáp trả bằng hành động, bằng chính cuộc sống của mình, để chứng tỏ cho mọi người biết rằng mình đang sống Đức Tin.

5076    11-02-2011 10:29:54