Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 25

PHẦN III
ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN  

Bài 25
SỐNG THEO THÁNH Ý CHÚA

1. GHI NHỚ.

H. Làm thế nào ta biết được ý Chúa ?
T. Ta biết được ý Chúa qua tiếng lương tâm, qua các lề luật, nhất là sống theo tinh thần Phúc âm.

2. THÁNH KINH.
"Ai yêu mến Ta, thì giữ lời Ta, Ta sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy".

3. GIẢI THÍCH.

Khi yêu mến ai, ta muốn sống chiều theo ý muốn người đó. Khi ta muốn yêu mến Chúa, ta cần biết được ý Chúa để Sống theo ý Chúa. Thực hiện ý Chúa, tuân giữ điều răn Chúa, tức là GIỮ ĐẠO. Ý Chúa thể hiện qua:

1. Lương tâm : là luật mà Chúa đã ghi sẵn nơi tâm hồn mỗi người, để soi dẫn ta, dạy ta làm lành lánh dữ.

Ai trong chúng ta cũng cảm thấy khi ta làm điều lành, tâm hồn ta vui mừng, khi làm điều ác, sẽ thấy tâm hồn áy náy, lo âu... đó là do tiếng lương tâm ngay chính, Chúa ghi khắc trong tâm hồn mỗi người. Để được lương tâm ngay chính, ta cần cầu nguyện, siêng học Lời Chúa , lãnh các Bí tích và xa các dịp tội.

2. Các Điều Răn : Đó là ý Chúa muốn dạy ta tuân giữ lề luật để sống đẹp lòng Chúa và tạo hạnh phúc với nhau.

Mười điều răn Đức Chúa Trời : là các điều luật Chúa ban cho Dân Do Thái, qua ông Môsen, trên núi Sinai, gồm tóm trong 2 điều : Kính Chúa và yêu người. Chúa Giêsu tiếp tục và kiện toàn các điều răn.

Sáu điều răn Hội Thánh : là những điều luật Hội Thánh lập ra để dạy ta áp dụng cụ thể việc yêu mến Chúa.

3. Tinh thần Phúc âm : là 8 mối phúc thật, đó là bài giảng trên Núi của Chúa Giêsu, dạy ta ăn ở nhân hiền với nhau, hầu đạt hạnh phúc Nước Trời.

4. TỘI : là không sống theo Ý Chúa, là sự lỗi điều răn Chúa, làm điều xúc phạm đến Chúa, gây tổn thương cho bản thân hay cho tha nhân.

Phạm tội trong tư tuởng, lời nói, việc làm hay bỏ những bổn phận phải làm. Có 2 thứ tội : Tội trọng và tội nhẹ.

Tội trọng : là cố tình phạm, phạm điều luật nặng, mà ta đã hiểu biết. Tội nhẹ : là thiếu 1 trong 3 điều kiện trên.

Tội trọng rất tai hại, vì làm ta mất sự sống siêu nhiên, dứt tình nghĩa với Chúa, nếu không kịp ăn năn hối cải, sẽ bị xa cách Chúa đời đời.

Muốn được tha tội : ta phải ăn năn, sám hối và lãnh bí tích Giải tội. Các tội ta thường phạm thường do 7 nết xấu, quen gọi là 7 Mối Tội đầu.

4. THỰC HÀNH.

Quyết tâm từ bỏ các nết xấu và sống theo lương tâm ngay chính. Học thuộc 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 Điều răn Hội Thánh và 7 mối Tội đầu. (Xem Phần Kinh nguyện)

5. CẦU NGUYỆN.
Lạy chúa, xin thương xót con là kẻ có tội, xin cho con quyết tâm từ nay biết từ bỏ tội lỗi và sống theo thánh ý Chúa. Amen.

2806    18-02-2011 14:46:27