Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 26

Bài 26.

ĐIỀU RĂN I

THỜ PHƯỢNG VÀ KÍNH MẾN CHÚA 1.

 GHI NHỚ.

H. Điều răn thứ nhất dạy ta những gì ? T. Điều răn thứ nhất dạy ta thờ phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự.
2. THÁNH KINH.
 

  "Có một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Ngài rằng :"Thưa Thày, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào lớn nhất ?" Đức Giêsu đáp : " Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn trọng nhất ..." (Mt 22, 35-38).
3. GIẢI THÍCH.
  

 Điều răn thứ nhất : Dạy ta phải thờ phượng Chúa. Lý do ta phải thờ phượng Chúa vì Ngài là Tạo Hóa sinh dựng nên ta, đồng thời là Chúa Tể trời đất muôn vật. Là thụ tạo, ta không thể không nhớ tới Đấng sinh thành. Sự "nhớ tới" này được biểu hiện qua lòng việc thờ phượng. Và chỉ tôn thờ một mình Chúa mà thôi (Mt 4,10). Việc thờ phượng Thiên Chúa trước hết ở trong tâm hồn là tin tưởng, kính mến, nhận Ngài là Chúa tể, coi Ngài là tối thượng, không gì và không ai sánh bằng. Ngoài ra, con người chúng ta còn có thân xác cụ thể, nên việc thờ phượng Ngài cũng cần những nghi thức bên ngoài do Hội thánh qui định như đọc kinh, cầu nguyện, dự thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích, giữ các Điều răn v.v. Việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh là Phụng Vụ. Đối với Đức Mẹ và các Thánh là những đấng đã sống cuộc đời hoàn hảo, có nhiều nhân đức đáng nêu gương. Các Ngài được Chúa thưởng công trong vinh quang Thiên Quốc. Hội Thánh thay mặt Chúa, tuyên dương các Ngài lên bậc hiển thánh, để chúng ta tôn kính và noi gương, đồng thời xin các Ngài bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa. Chúng ta cần nhớ : Đối với Chúa thì phải suy tôn thờ phượng, còn Đức Mẹ, các Thánh thì chúng ta chỉ sùng mộ tôn kính mà thôi. Các Tội nghịch điều răn thứ nhất : Thờ các loài thụ tạo, mê tín dị đoan, phạm thánh và chối đạo.
4. THỰC HÀNH.
  

 Quyết tâm tôn thờ yêu mến một Chúa cho đến trọn đời.
5. CẦU NGUYỆN.
  

Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa là Chúa Tể càn khôn, Chúa đã sinh dựng và gìn giữ dưỡng nuôi con. Xin dạy con biết hết lòng thờ phượng kính mến Chúa, để đáp lại phần nào tình Chúa thương con. Amen.

2314    18-02-2011 20:29:11