Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Giấy Điều Tra & Rao Hôn Phối


GIÁO PHẬN VĨNH LONG

HẠT:

HỌ ĐẠO:

ĐT.

 

GIẤY XIN ĐIỀU TRA và RAO HÔN PHỐI

 

Kính gửi:  Cha sở......................Giáo phận..................


Có đương sự : .............................................................tuổi

Con Ông : .....................................................................

Và Bà : .........................................................................

Nguyên quán Họ : .........................................................

Trước đã ở Họ : ..............................................................

Hiện đang ở Họ : ............................................................


Xin kết hôn với : ........................................................tuổi

Con Ông : .....................................................................

Và Bà : .........................................................................

Nguyên quán Họ : .............................................................

Trước đã ở Họ : ................................................................

Hiện đang ở Họ : ...............................................................


Xin Cha vui lòng điều tra và rao theo Giáo luật, sau đó gửi lại cho chúng con kết quả. Xin chân thành cám ơn Cha.


                                 ........., ngày............tháng...........năm............

                                                            Linh mục phụ trách

GIÁO PHẬN.......................

HỌ ĐẠO............................

 

 

KẾT QUẢ RAO HÔN PHỐI

 

Tôi, Linh mục ................................................................

Phụ trách Họ Đạo ...........................................................

Chứng thực đã điều tra và rao.............lần vào các Chúa Nhật:

  1. ..........................................................
  2. ..........................................................
  3. ..........................................................


Hết hạn, không thấy ai thưa ngăn trở gì.                                 .....................ngày......tháng.......năm............Linh mục phụ trách


9723