Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Giấy Giới Thiệu Lập Thủ Tục Hôn Phối


GIÁO PHẬN VĨNH LONG

HẠT:

HỌ ĐẠO:

ĐT.

SỞ BIỆN :

 

 

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 LẬP THỦ TỤC HÔN PHỐI

 

*********

 

Kính trình:  Cha Sở Họ Đạo


Con là: ..........................................................................................................

là Biện Sở phụ trách (sở biện, khu, xóm giáo...) ..........................................

Con xin trình lên Cha đôi hôn phối này:

  • Bên Nam (Thánh Họ Tên):..........................................................................

Sinh ngày............Tháng ...........Năm ............ tại............................................

Địa chỉ ............................................................................................................

Thánh Họ Tên Cha..........................................................................................

Thánh Họ Tên Mẹ...........................................................................................

Thuộc sở biện (khu, xóm giáo):......................................................................

Họ Đạo: ..........................................................................................................

  • Bên Nữ (Thánh Họ Tên):....................................................................,,,.....

Sinh ngày............Tháng ...........Năm ............ tại............................................

Địa chỉ ............................................................................................................

Thánh Họ Tên Cha..........................................................................................

Thánh Họ Tên Mẹ...........................................................................................

Thuộc sở biện (khu, xóm giáo):......................................................................

Họ Đạo: ..........................................................................................................

Con chứng thực A / C :.........................đang cư ngụ trong khu vực con phụ trách và muốn lập thủ tục kết hôn theo Luật Đạo với A / C :........................ Xin Cha cứu xét.


              Sở biện..........................................ngày.......tháng.......năm...........


                                                                     Biện sở phụ trách

 

 

 3052    18-02-2011 06:27:13