Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Giấy Xin Rửa Tội


GIÁO PHẬN VĨNH LONG

HẠT: 

HỌ ĐẠO:

SỞ BIỆN:

 

GIẤY XIN RỬA TỘI

 

*********

        

Thánh Họ Tên (người được RT):................................................................

Sinh ngày.......................Tháng .......................Năm ....................................

Tại ..................................................................................................................

Thánh Họ Tên Cha.......................................................................................

Thánh Họ Tên Mẹ.........................................................................................

Người đỡ đầu.................................................................................................

 

Ngày.........................Tháng..............................Năm Rửa tội.....................................

 

Sở biện..........................................ngày.......tháng.......năm...........

 

                                                                    

 

Biện sở phụ trách

 

 

 

 

 

 

 

 

 5684