Sidebar

Thứ Năm
20.01.2022

Họ Đạo Ba Càng

TÊN CŨ: Ba Càng
ẤP: Phú Hòa Yên
XÃ: Song Phú
HUYỆN: Tam Bình
TỈNH: Vĩnh Long
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:

GỐC TÍCH

Họ đạo Ba Càng được thành lập năm 1962 do Đức cha Raphae Nguyễn Văn Diệp.

Lúc đầu Nhà thờ được xây gần Cầu Sập. Năm 1969, Đức Cha Raphae cho xây dựng kiên cố tại chỗ hiện nay. Với thời gian, nhà thờ bị xuống cấp và bị sập, được Cha Gioakim Đỗ Duy Thản tu sửa lại và phát triển cho đến ngày nay.

Đây là địa điểm truyền giáo, nên bổn đạo ban đầu rất ít, dần dần nhiều người trở lại.

Hiện nay có khoản 70 gia đình dông giáo, số giáo dân khoản 300 người và ban Quới chức gồm 8 người.

2964