Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Họ Đạo Ba Giồng

TÊN CŨ: Ba Giồng
ẤP: Định Phú
XÃ: Long Thới
HUYỆN: Tiểu Cần
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG: Phêrô Lựu 18/3
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 2800

GỐC TÍCH:

Là họ nhỏ trực thuộc Mặc Bắc mới thành lập sau này. Các Cha sở Mặc Bắc thay nhau chịu trách nhiệm họ này:

1. Cha Micae Lê Văn Sinh ......................1965 - 1971
2. Cha Tôma Đỗ Minh Tâm......................1972 - 1975
3. Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn............ ......1975 - 1993
4. Cha Pet. Nguyễn Phước Lợi 1993 .........cho tới nay.

Nhà thờ được xây cất năm 1971, dâng kính Thánh Phêrô Lựu làm bổn mạng. Bổn đạo ngày nay khoảng 2800 người, giao cho Cha Tôma Nguyễn Văn Thành - Cha Phó Mặc Bắc, lo lắng mọi sinh hoạt khu vực Nhà thờ và Họ đạo Ba Giồng này.

2494