Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Họ Đạo Bến Luông

TÊN CŨ:
ẤP: Xương Hoà II
XÃ: Thới Thạnh
HUYỆN: Thạnh Phú
TỈNH: Bến Tre.
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 1500

GỐC TÍCH:

- Họ Đạo Bến Luông :

Các Linh mục tiền nhiệm: Laurensô Tống Thành Mỹ - Louis Nguyễn Hữu Vinh, Phaolô Nguyễn Văn Mừng - Phêrô Nguyễn Văn Chính - Mt. Nguyễn Văn Xuân - Phêrô Phạm Hoàng Điềm - Giacôbê Nguyễn Công Lành - Giuse Nguyễn Văn Thượng.

Linh Mục đương nhiệm: Gioan Phạm Hữu Diện.

- Giai đoạn hình thành:

Họ Đạo Bến Luông được thành lập năm 1929, do Cha Laurensô Tống Thành Mỹ khởi lập. Số giáo dân ban đầu khoảng 200. Nhà thờ đầu tiên được Cha Laurensô Tống Thành Mỹ xây dựng nằm gần rạch Bến Luông Trên, nên gọi là Bến Luông.

- Giai đoạn xây dựng và phát triển

- Vào năm 1932, Cha Louis Nguyễn Hữu Vinh dời Nhà Thờ về lộ làng tại nền Miếu, dời Miếu về vàm Bến Luông. Cũng trong thời gian này, Bà Carimét người Pháp cho Họ Đạo Bến Luông 2000 công đất để xoay trở phát triển đạo thánh.

- Vào năm 1978, Nhà Thờ ngưng mọi hoạt động. Vào ngày 12 tháng 12 năm 1989 Cha Giacôbê Nguyễn Công Lành về nhận sở Thạnh Phú, kiêm nhiệm hết các Nhà Thờ trong huyện. Năm 1990 Cha tu sửa lại Nhà thờ và mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Năm 1995 Linh mục Gioan Phạm Hữu Diện về Phụ trách trực tiếp Họ Bến Luông. Năm 2003 Linh mục khởi công xây dựng lại Nhà Thờ và các công trình phụ. Lễ Khánh Thành Nhà thờ được tổ chức ngày 03 tháng 5 năm 2006.

Giai đoạn hiện nay

- Tính cho đến hôm nay, số giáo dân khoảng 1500 người. Ban Quới Chức được thành lập gồm 18 vị. Họ đạo có 03 Ca đoàn : Hiền mẫu - Thiếu nhi - Gia trưởng.
- Họ đạo có hệ thống lọc nước cung cấp nước sạch cho khoảng 100 hộ dân

- Định hướng tương lai

Xây dựng Họ Đạo hiệp nhất trong yêu thương để phục vụ và truyền giáo.

2820