Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Họ Đạo Bến Luông

z51985497002622a53d8cd373cd786b6a98a37d3003184

Địa chỉ:
 xã Thới Thạnh, Thạnh Phú, BẾN TRE

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN I Mùa Chay

Số giáo dân: 1158

Năm thành lập: 1929
Giờ lễ:

Chúa nhật:       04g30  ;    07g00      

Ngày thường: 04g30

Linh mục Chánh sở: Antôn Nguyễn Tri Phương

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. HỌ ĐẠO BẾN LUÔNG

      Các Linh Mục tiền nhiệm: Laurensô Tống Thành Mỹ, Louis Nguyễn Hữu Vinh, Phaolô Nguyễn Văn Mừng, Phêrô Nguyễn Văn Chính, Mt. Nguyễn Văn Xuân, Phêrô Phạm Hoàng Điềm, Giacôbê Nguyễn Công Lành, Giuse Nguyễn Văn Thượng, Gioan Phạm Hữu Diện.

        Linh Mục đương nhiệm: Antôn Nguyễn Tri Phương

II. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH

        Họ Đạo Bến Luông được thành lập năm 1929, do Cha Laurensô Tống Thành Mỹ khởi lập.

        Số giáo dân ban đầu khoảng 200.

        Nhà Thờ đầu tiên được Cha Laurensô Tống Thành Mỹ xây dựng nằm gần rạch Bến Luông Trên, nên gọi là Bến Luông.

III. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

     a. Năm 1932, Cha Louis Nguyễn Hữu Vinh dời Nhà Thờ về lộ làng tại nền Miếu, dời Miếu về vàm Bến Luông. Cũng trong thời gian này, Bà Carimét người Pháp cho Họ Đạo Bến Luông 2000 công đất để xoay sở và phát triển đạo Thánh.

    b. Năm 1978, Nhà Thờ ngưng mọi hoạt động. Ngày 12/12/1989 Cha Giacôbê Nguyễn Công Lành về nhận sở Thạnh Phú, kiêm nhiệm hết các Nhà Thờ trong huyện. Năm 1990, cha tu sửa lại Nhà Thờ và mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Năm 1995, Linh Mục Gioan Phạm Hữu Diện về phụ trách trực tiếp Họ Bến Luông. Năm 2003, cha khởi công xây dựng lại Nhà Thờ và các công trình phụ. Lễ Khánh Thành Nhà Thờ được tổ chức ngày 03/5/2006.

IV. GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     a. Tính cho đến nay, số giáo dân khoảng 1158 người. Ban Quới Chức được thành lập gồm 18 vị. Họ Đạo có 03 Ca đoàn: Hiền mẫu, thiếu nhi, gia trưởng.

     b. Họ Đạo có hệ thống lọc nước cung cấp nước sạch cho khoảng 100 hộ dân.

V. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

     Xây dựng Họ Đạo hiệp nhất trong yêu thương để phục vụ và truyền giáo.

3168    15-01-2011 08:52:09