Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Họ Đạo Bình Châu

  1. Tên cũ: Bình Châu
  2. Ấp:   , Xã Đại Thắng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Chầu lượt:
  5. Bổn mạng:
  6. Giáo dân: 410 người

Các linh mục tiền nhiệm:
-
Cha Phêrô Tiên
- Cha Phêrô Sinh

Linh mục đương nhiệm: Jos Trần Quốc Bảo

- Giai đoạn hình thành:

Là họ nhánh của Bình Đại, do cha Phêrô Đặng Thành Tiên thành lập năm 1960, cho những người sống nghề biển. Số giáo dân ban đầu là 126 người. Nhà thờ đầu tiên xây dựng năm 1962.

- Giai đoạn xây dựng và phát triển:
Năm 1970 Cha Tiên xây Nhà thờ mới.
Năm 1974 Cha Sinh về phụ trách, họ đạo phát triển về mọi mặt.
Giai đoạn hiện nay:
- Tháng 10 năm 2006 Cha Jos. Bảo xây dựng lại Nhà thờ kiên cố và sạch đẹp.
- Số giáo dân: 410 người
- Thánh lễ và các sinh hoạt mục vụ ngày càng phát triển. Đời sống đạo ngày càng phong phú; mỗi tháng có giúp đỡ các người già neo đơn.

-

- Định hướng tương lai: Xây dựng họ đạo trở thành cộng đoàn yêu thương và truyền giáo.

1920