Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Họ Đạo Bông Bót - Bà My

TÊN CŨ: Bông Bót
ẤP: Bà My
XÃ: Tam Ngải
HUYỆN: Cầu Kè
TỈNH: Trà Vinh
ĐT: (074)834231
BỔN MẠNG: Mẹ Thiên Chúa 01/01
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 200

GỐC TÍCH:

Viết theo báo Nam Kỳ địa phận 1919. Thời các Cha thừa Sai hoạt động tại Mặc Bắc thì nhiều người có đạo từ đó đến sống tại Vàm rạch Bông Bót. Nhà thờ lá đầu tiên thô sơ - cất lên tại dinh ông Phủ Hòa Lạc. Năm 1868 - tại Bến Cát.

Năm 1870, ông Huyện Siêu giúp đỡ - Nhà thờ được dời về giồng Bà My, trên dất của một người Miên có đạo. Số tín đồ hồi này lên đến 200 người, phần đông là bổn đạo Mặc Bắc tản cư lên lập nghiệp.

Năm 1891, Bông Bót tách rời họ mẹ là Mặc Bắc. Cha Nguồn (P. Dessaume) Cha sở đầu tiên - rời Mặc Bắc về ở tại Bông Bót (1891-1895) Cha thay Nhà thờ lá bằng Nhà thờ gỗ xứng đáng với thời đó.

Năm 1895, Cha Thích về thay. Năm 1902, Cha Boismery đến thế. Sau khi chỉnh trang Bông Bót , Cha về Rạch Lọp - giao Bông Bót lại cho Cha Coopman. Một thời gian dài mấy chục năm sau, Đạo thánh tương đối phát triển.

Năm 1945- chiến tranh bùng nổ - chết chóc - điêu tàn. Năm 1963, sau một cơn đốt phá, Nhà thờ- nhà xứ- nhà dì- trường học tất cả điều thành bình địa, không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào. Các dì Cái Nhum rút về dòng. Hoang tàn đổ nát lên ngôi ngự trị. Mãi đến năm 1975, hòa bình vãn hồi trên quê hương. Noel năm 1976, Cha Pet Trần Hải Hà được sai đến lập lại vùng này.

Mai ra các sổ sách còn ghi lại các trào cha phụ trách:
1. Cha Dessaume 1892
2. Cha Thích 1893
3. Cha Boismery 1902
4. Cha De Copman 1905
5. Cha Phi 1907
6. Cha Pet Cần 1914
7. Cha Thích 1923
8. Cha Giàu 1924
9. Cha Jos Thơ 1930
10. Cha Fx Quờn 1933
11. Cha Raphael Linh 1946. Bị bắt, chết rủ tù năm 1963.

Các cha phụ trách sau năm 1963:
1. Cha Jos Hiếu
2. Cha Mt Sánh
3. Cha Ant Khương
4. Cha Jos Nghĩa

5. Cha Phêrô Trần Hải Hà từ năm 1976 đến nay.

Ngày 13/03/1991, Cha khởi công xây mới Nhà thờ và khánh thành ngày 01/01/1993. Dâng kính "Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa". Ngày 23/04/1995, Cha cất lại nhà xứ. Có các soeurs dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho đến hợp tác từ tháng 8/1978 cho đến nay. Bổn đaọ Bông Bót giờ đây có 780 người. Đạo đức sốt sắng. Bám víu vào tình thương hải hà của Cha sở mà sống.

5052