Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Họ Đạo Cái Nhum_Vĩnh Long

Tên cũ: Tân Hội
Khóm 2, Thị trấn Cái Nhum, Huyện: Măng Thít, Tỉnh:Vĩnh Long.
ĐT:
Bổn mạng:
Chầu lượt:
Giáo dân: 259 người.

Các linh mục tiền nhiệm:

 1. Jos Nguyễn Văn Nhu Chánh sở Tân Hội (1872-1882).
 2. Vero Quờn Chánh sở Tân Hội (1883-1893)
 3. Phaolô Nhượng Chánh sở Mỹ Chánh (20/11/1893-1914)
 4. Micae Thao Chánh sở Mỹ Chánh (1915-1920)
 5. Phanxicô Binh Chánh sở Mỹ Chánh (1921-1939)
 6. GBt Trịnh Công Don Chánh sở Mỹ Chánh (1939-1942)
 7. Phanxicô Binh Chánh sở Mỹ Chánh (1942-1946)
 8. Tađêô Nguyễn Văn Thiềng (Thiện) Chánh sở Mỹ Chánh 1946-1951
 9. Phêrô Lê Văn Tý Chánh sở Mỹ Chánh (1951-1960)

Năm 1960 đổi tên họ Tân Hội thành họ Minh Đức.

10. Bênađô Nguyễn Ngọc Khả Chánh sở họ Minh Đức (10/12/1960-12/1961)
Chánh sở Mỹ Chánh đảm nhiệm họ Minh Đức (12/1961-19/4/1963)
11. Phaolô Lê Văn Linh Chánh sở họ Minh Đức (19/4/1963-20/11/1966)
12. Phêrô Nguyễn Văn Chính Chánh sở Mỹ Chánh (20/11/1966-23/5/1967)
13. Jos Phan Trung Nghĩa Giáo sư Chủng Viện đảm nhiệm (22/7/1967-15/6/1969)
14. Matthia Nguyễn Thành Thi Chánh sở Minh Đức (18/6/1969-30/6/1975)

Năm 1975 đổi tên họ Minh Đức thành họ Cái Nhum.

15. Phanxicô Xavier Nguyễn Văn liêm Chánh sở Mỹ Chánh (24/8/1975-6/10/1980)
16. Phêrô Dương Văn Thạnh Chánh sở Cái Nhum (21/12/1980-8/12/2000) và Micae Nguyễn Toàn Thắng Cha phó Cái Nhum (7/3/1998-8/12/2000)
17. Phêrô Nguyễn Đức Thuận Cha sở đương nhiệm (8/12/2000)

Giai đoạn hình thành.

Họ Tân Hội thuộc giáo phận Tây Đàng Trong, hình thành trước năm 1872. Giáo dân ban đầu khoản 30 người. Nhà thờ dựng vào năm 1872 bằng gỗ lá do cha sở Giuse Nguyễn Văn Nhu quản nhiệm.

Xây dựng và phát triển.

Nhà thờ xây dựng kiên cố khoảng năm 1905 do cha Phaolô Nhượng, tiền đường hướng ra sông số 9.

 • 1925: cha Fx Binh xây tháp chuông.
 • 1960: cha Bênađô Khả xây dựng nhà xứ.
 • 1970: cha Matthia Nguyễn Thành Thi sửa lại phần tiền đường hướng ra tỉnh lộ 32, mái ngói thay mái tôle.
 • 1991: cha Phêrô Thạnh lập nhà giữ trẻ.
 • 1998: cha Phêrô Thạnh sửa lại Nhà thờ, hướng tiền đường quay lại ra hướng sông số 9.
 • 2002: cha Phêrô Thuận xây dựng nhà Dì.

Hiện nay.
- Số giáo dân: 259 -Nam: 128 - Nữ: 131 gồm 69 hộ.
- Họ đạo có ban Quới chức gồm 6 người, sinh hoạt chung với cha sở.
- Hiện có 1 Nhà thờ, nhà xứ, nhà Dì và nhà giữ trẻ.

3617