Sidebar

Thứ Sáu
02.06.2023

Họ Đạo Cái Sơn

 

Họ đạo Cái Sơn được thành lập năm 1958 qui tụ giáo dân thuộc các Xã Song Phú, Mỹ Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Ngãi Tứ và khu trù mật Cái Sơn.

Giáo dân khoảng 1200 nhân danh, đa phần sống xa Nhà Thờ. Họ đạo Cái Sơn là họ nhỏ thuộc Họ đạo Chánh Tòa Vĩnh Long và được sự cai quản của các Cha:

- 1958-1961 Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, ngài xây Nhà thờ và nhà Cha sở, mỗi Chúa nhật ngài xuống ban Thánh lễ tại Họ đạo. Họ đạo lúc nầy do một Thầy dong trông coi.

- 1962-1972 Cha Phaolô Trịnh Công Trọng.

- 1972-1973 Cha Giuse Lâm Quang Bỉ.

- 1974 Không có Cha.

- 1975 Cha Giuse Đỗ Duy Thản (6 tháng).

- 1976-2003 Cha JBT Nguyễn Văn Trác.

- 1998 Họ đạo được nâng lên Giáo Xứ Cái Sơn.

- 2004 Cha Giuse Nguyễn Phát cai quản.

Ngài xây nhà sinh hoạt cho Họ đạo, nhà giáo lý, nhà quí dì năm 2004.

Năm 2005 ngài xây Nhà thờ mới, nâng cấp nhà Cha sở, cất nhà đa dụng, khuôn viên Nhà thờ rất khang trang sạch đẹp.

Số giáo dân hiện còn khoảng 850 nhân danh. Do kinh tế khó khăn nên một số giáo dân ở khu trù mật và Ngãi Tứ bỏ đi kinh tế mới hoặc hồi hương.

Tài sản Họ đạo có: 2 miếng đất ruộng 5000m2; Khuôn viên Nhà thờ và vườn 10000m2.

Cái Sơn, ngày 4/9/2009

Cha phụ trách

LM Giuse Nguyễn Phát

4689