Sidebar

Thứ Ba
05.12.2023

Họ Đạo Cam Son

TÊN CŨ:
ẤP:
XÃ:
HUYỆN:
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:

GỐC TÍCH:

Cam Son là một họ nhánh của Trà Vinh, nằm cách Trà Vinh 5 Km về hướng Tây Bắc tại làng Vĩnh Yên - đường đi Bãi Xan. Năm 1862, nhà nước Langsa lập tỉnh, các cố đạo lập họ. Thời cuộc đổi đời - họ đạo tơi bời. Thời Cha Phước (P. Péguet) làm Cha sở Bãi Xan - Cha có đến thăm chăm sóc họ này. Khi Cha đổi đi, họ này như rắn không đầu.

Năm 1890, Cha Hiền (P. Favier) tái tạo và cất lại một Nhà thờ lá. Mua cho vài mẫu ruộng giao cho người có đạo canh tác - có gạo có lúa mà lo việc thờ phượng Chúa. Năm 1892, Cha Trí (P. Demarcq) Cha sở Trà Vinh mua thêm cho vài mẫu ruộng nữa tại làng Hòa Bình gần đó. Đến thời Cha Bộ (P. Bosvieux) Cha giải tán họ Tân Hạnh, nhập vào họ Cam Son.

Thời thuộc chiến tranh - nhà thờ tiêu tan - họ đạo điêu tàn - đàn Chiên nát tan - đầy đường van tiếng khóc than. Từ năm 1975 - hòa bình trở lại - thống nhất đất nước. Con Chiên lạc cũng chưa thấy trở về - sau 25 năm giải phóng Con Chiên có gần 100 - chỉ lo cuộc sống - nhà thờ vắng bóng.

3192