Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Họ Đạo Càng Long

TÊN CŨ:
Khóm 6
Thị Trấn Càng Long
HUYỆN:
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 431 người.

Họ đạo Càng Long được thành lập vào ngày 15/8/1965 do Đức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp, với số giáo dân ban đầu trên dưới 60 người đa số là binh sĩ trong chế độ cũ.

Càng Long là thí điểm truyền giáo, từ thí điểm này phát sinh ra nhà thờ ấp 8 xã An Trường, nhà thờ ấp 3 xã An Trường, một nhà dạy tại Giồng Ké xã Bình Phú. Hiện tại, vì chiến tranh cả ba nơi này không còn nữa, chỉ còn lại một số ít gia đình Công giáo giữ đạo.

Càng Long trực thuộc họ đạo Kinh Long Hội do cha Phêrô Nguyễn Văn Đổ phụ trách.
- Quới chức: 3 người.
- Giáo dân hiện tại: 431 người.

3747