Sidebar

Thứ Bảy
23.09.2023

Họ Đạo Cầu Kè

TÊN CŨ: Cầu Kè
ẤP: Chông Nô 1
XÃ: Hòa Tân
HUYỆN: Cầu Kè
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:(074834231)
BỔN MẠNG: Giuse 19/3
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 280

GỐC TÍCH:

Tháng 11/1963, nhà thờ Bông Bót bị phá hủy - Cha sở bị lưu vong - bổn đạo chạy tứ tung. Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện giao cho Cha Mt Nguyễn Văn Sánh kiếm mua đất cất nhà thờ Cầu Kè - để tập hợp con chiên chạy loạn. Họ đạo được thành lập - chiên lạc về tấp nập. May đâu - rủi đâu? Sau 30/04/1975 - thời quân quản! Nhà thờ được tạm mượn làm hội đường, rồi từ đó biến thành nhà hát- tiếng hát thay Thánh Kinh.

Cha sở Pet. Trần Hải Hà đã dài công chịu khó, kiên trì xin lại. Đơn từ ra tới trung ương, cơ quan thẩm quyền cao nhất nước. Kết cuộc nhà nước bồi hoàn một sở đất khác để thỏa đáng nhu cầu.

Hiện Cha đã rào kẽm gai chung vi khu đất. Đang nhờ thầu xây dựng cất mới nhà thờ Cái Kè trên đất mới. Khánh thành ngày 14/3/2001.

Hiện bổn đạo Cầu Kè còn trên dưới 280 người, một số còn ẩn núp chưa dám xuất đầu lộ diện. Hy vọng rồi đây- nhờ tài khéo léo của Cha- Cầu Kè sẽ nở hoa.

2892