Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Họ Đạo Cầu Mới

z5065581046425635c58c1705e2b63204ff1ece6962f7e

Địa chỉ: xã Tân Long Hội, Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XXXI Thường niên

Số giáo dân: 319

Năm thành lập: 1958

Giờ lễ

Chúa nhật:      06g00;    16g00         

Ngày thường:  05g00

Linh mục Chánh sở: Micae Nguyễn Văn Công

 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Trước kia gọi là Gò Nhum vì Nhà Thờ được cất tại Gò Nhum. Họ Đạo được thành lập vào khoảng năm 1958 do Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang là Cha sở Họ Đạo Vĩnh Long.

Năm 1960 Rửa tội được 70 gia đình, hầu hết là con cháu và tá điền của ông hương sư Nhu.

Năm 1963 Cha Phaolô Thảnh dời Nhà Thờ về cất trên phần đất mướn của ông Nguyễn Văn Sâm, ở gần dốc Cầu Mới, nên có tên là Nhà Thờ Cầu Mới.

Đây chỉ là một điểm truyền giáo trực thuộc địa sở Vĩnh Long. Do đó lúc đầu các Cha phó Vĩnh Long như Cha Matthêu Sánh, Cha Nhơn đều cho lễ ngày Chúa nhật.

Hiện giờ Cầu Mới thuộc địa sở Xuân Hiệp. Thới Hiệp thuộc Xuân Hiệp, nhưng từ lúc chiến tranh ác liệt diễn ra có thói quen đi lễ Cầu Mới, như vậy hai Họ này được nhập chung.228

Số người bỏ đạo rất nhiều. Thới Hiệp hồi năm 1932 Rửa tội được hơn 400 nay chỉ còn 3. Cầu Mới năm 1960 Rửa tội 70 gia đình nay còn 319 người.

Cơ sở Nhà Thờ chỉ có Nhà Thờ và trường học.

Hiện nay, Họ Đạo cầu mới do Cha JBt. Trần Văn Hài phụ trách.

3204