Sidebar

Thứ Tư
17.08.2022

Họ Đạo Cầu Mới

TÊN CŨ: Gò Nhum
ẤP:
XÃ:
HUYỆN:
TỈNH:
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 236 người

Trước kia gọi là Gò Nhum vì Nhà thờ được cất tại Gò Nhum. Họ đạo được thành lập vào khoảng năm 1958 do cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang là cha sở Họ đạo Vĩnh Long.

Năm 1960 rửa tội được 70 gia đình, hầu hết là con cháu và tá điền của ông hương sư Nhu.

Năm 1963 cha Phaolô Thảnh dời Nhà thờ về cất trên phần đất mướn của ông Nguyễn Văn Sâm, ở gần dốc Cầu Mới, nên có tên là Nhà thờ Cầu Mới.

Đây chỉ là một điểm truyền giáo trực thuộc địa sở Vĩnh Long. Do đó lúc đầu các cha phó Vĩnh Long như cha Sánh, cha Nhơn đều cho lễ ngày Chúa Nhật.

Hiện giờ Cầu Mới thuộc địa sở Xuân Hiệp. Thới Hiệp thuộc Xuân Hiệp, nhưng từ lúc chiến tranh ác liệt diễn ra có thói quen đi lễ Cầu Mới, như vậy hai họ này được nhập chung.

Số người bỏ đạo rất nhiều. Thới Hiệp hồi năm 1932 rửa tội được hơn 400 nay chỉ còn 237. Cầu Mới năm 1960 rửa tội 70 gia đình nay còn 236 người.

Cơ sở Nhà thờ chỉ có Nhà thờ và trường học.

2680