Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Họ Đạo Định Thuận

z5033645735226bef72a39debe0c4cd9a666ba71acf7961

Địa chỉK3 ,TT Cầu Quan,Tiểu Cần, Trà Vinh.

Bổn mạng: Matthêu Lê Văn Gẫm

Chầu lượt: Ngày 11/5

Số giáo dân:845

Năm thành lập:

Giờ lễ:

Linh mục Chánh sở: Tôma Nguyễn Văn Thành 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Là Họ Đạo nhỏ trực thuộc Mặc Bắc mới thành lập sau này. Các Cha sở Mặc Bắc thay nhau chịu trách nhiệm Họ này:

1. Cha Tôma Đỗ Minh Tâm                  1972 – 1975

2. Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn                1975 – 1993

3. Cha Pet. Nguyễn Phước Lợi 1993 – 2009

4. Cha Tôma Nguyễn Văn Thành         2009 – 2010

5. Cha Louis Nguyễn Văn Kỉnh            2010 - 2023
6. Cha Tôma Nguyễn Văn Thành         2023 -

Nhà Thờ được cất mới năm 1998 với số giáo dân 845 người.

 

1830    15-01-2011 14:07:30