Sidebar

Chúa Nhật

01.10.2023

Họ Đạo Định Thuận

TÊN CŨ: Định Thuận
ẤP: Khóm Định Thuận
Thị Trấn Cầu Quan
HUYỆN: Tiểu Cần
T ỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG: Mathêu Lê Văn Gẫm
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 1050

GỐC TÍCH:

Là Họ đạo nhỏ trực thuộc Mặc Bắc mới thành lập sau này. Các Cha sở Mặc Bắc thay nhau chịu trách nhiệm họ này:

  1. Cha Tôma Đỗ Minh Tâm.........................1972 - 1975
  2. Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn... ...................1975 - 1993
  3. Cha Pet. Nguyễn Phước Lợi .................. ..1993 tới nay

Nhà thờ được cất mới năm 1998 với số giáo dân 1050 người.

1626