Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Họ Đạo Giồng Dầu

TÊN CŨ: Giồng Xép
ẤP: Tân Hòa
XÃ: Tân Bình
HUYỆN: Mỏ Cày
TỈNH: Bến Tre
ĐT: (075) 866146
BỔN MẠNG: Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 350

Theo lời người lớn tuổi: Họ Giồng Dầu thành lập khoảng năm 1927. Năm 1930, có Nhà thờ lá tại Giồng Xép. Năm 1933, dời về Giồng Dầu, cách điểm cũ 3 km. Vì có đông bổn đạo làm đất nhà Chung, bấy giờ là họ nhánh của Rạch Dầu, Cha Rạch Dầu đến cho lễ và các Bí tích.

Từ năm 1960 trở đi, Phong trào Đồng khởi, Cha Giuse Giỏi (Rạch Dầu) không đến được - giao lại cho Ba Vát.

Từ năm 1973 - cột kèo Nhà thờ mục nát, Cha Phaolô Lê Quang Chỉnh cho thay từ từ, tu sửa từng đoạn - vì hoàn cảnh lộn xộn. Đến năm 1987, Nhà thờ mới được sửa toàn bộ có mặt dựng - lợp lại mái bằng fibrô ciment.

Bổn đạo Giồng Dầu ngày nay, gồm cả Giồng Keo thì được 350 người. Vì kinh tế khó khăn, việc đạo cũng bị ảnh hưởng.

Kể từ khi giao về cho Ba Vát, có các Cha phụ trách: (1961 - 1971) - Cha Giuse Khánh, (01/1971 - 4/1972) - Cha Phaolô Diên, (4/1972 - 7/1973) - Cha Phaolô Nguyễn Phước Thuận, (3/1974 - 1975) - Cha Eusebiô Nguyễn Văn Tiền, (12/1975 - 11/1983) - Cha Bernard Phạm Văn Tôn. Từ năm 1987, Cha Thomas Trần Quốc Hùng phụ trách tới nay. Chính năm đó (1987) Cha trùng tu mọi mặt khá hơn. Cha còn nặng nợ họ Giồng Keo.

Lạy Chúa Thánh Thần - Xin Ngài hãy đến - Chỉnh trang bộ mặt địa cầu. Để Giồng Keo - Giồng Dầu tươi vui!

4084