Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

Họ Đạo Hàm Luông

TÊN CŨ: Hàm Luông
ẤP: Thanh Sơn 2
XÃ: Thanh Tân
HUYỆN: Mõ Cày
TỈNH: Bến Tre
ĐT: (075) 840178.
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 1.300

GỐC TÍCH:

- Khi xưa, tại cù lao Thanh Tân, chỉ có một Nhà thờ, gọi là Nhà thờ Thanh Tân, tại ấp Thanh Sơn 4.

- Trong thời kỳ chiến tranh (1945-1954), nhiều người có đạo trong vùng sâu di tản ra Cầu Bắc Hàm Luông sinh sống.

- Đến khoảng năm 1950, một số bổn đạo từ Tân Phú Tây di tản qua khu vực Cầu Bắc, và khá đông người theo thời cuộc xin theo đạo. Hơn nữa, nhân dịp có Ông Cả Mùi hiến hai công đất gần bến sông Hàm Luông; Cha Louis Vinh, lúc đó là cha sở họ Thanh Tân, cho xây dựng tại Cầu Bắc một ngôi Nhà thờ nhỏ, bằng cây lợp lá.

- Đến 1959, bổn đạo ngày càng đông lên, Cha Micae Sinh cho xây dựng lại Nhà thờ, nhà xứ bằng cột bêtông, tường gạch (8m x 20m). Cuối năm 1959, Đức Cha Antôn Thiện về ban phép Thêm Sức, khánh thành Nhà thờ - chọn Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời làm bổn mạng Nhà thờ, và đặt tên là Họ đạo Hàm Luông.

- Kể từ 1960, Cha Micae Sinh chính thức rời họ đạo Thanh Tân, về ngụ tại Hàm Luông; và trong năm ấy Ngài cho xây dựng tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời ngoài mé sông Hàm Luông.

- Kể từ năm 1975, một số bổn đạo theo thời cuộc, bỏ nhà thờ - những người tản cư trở về quê quán, một thời gian họ đạo không có cha sở nên bổn đạo chỉ còn vào khoảng 300 người.

- Nhờ tình thế ổn định số bổn đạo lần lượt tăng dần (chủ yếu theo phát triển dân số, và ít nhiều trở lại vì lý do hôn phối).

- Số bổn đạo hiện tại vào khoảng 1.300 người ở rải rác trong các ấp Thanh Sơn 1, 2, 3 và các xã lân cận như: Tân Thành Bình, Thành An, Hòa Lộc... Cha Tôma Hùng (Dòng Chúa Cứu Thế) đã cho xây dựng kiên cố lại Nhà thờ, tháp chuông và di dời tượng đài Đức Mẹ từ mé sông Hàm Luông, đặt vị trí vững chắc trong khuôn viên nhà thờ vào năm 1998.

- Ngày nay, Cha Gioakim Quang đã được Đức Giám Mục gọi về thay thế, làm cha sở họ đạo Hàm Luông. Từ ngày 28/2/2006 cho đến nay.

3567