Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Họ Đạo Hựu Thành

  1. Tên cũ: Hựu Thành
  2. Ấp: Vĩnh Thiện, Xã: Hựu Thành, Huyện: Trà Ôn, Tỉnh: Vĩnh Long
  3. Đt: 070.889203
  4. Bổn mạng: Mông Triệu
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 1450          

Được hình thành vào khoảng năm 1924, do ông Nguyễn Văn Vàng (sau làm Cả Vàng) quê tại chợ Thầy Phó - qui tụ số bà con có đạo lập họ Hựu Thành. Cha sở Bông Bót (Bà My) - Cha Fx. Quờn -cho thầy Sáu Tích trường La Tinh đến dạy giáo lý. Khi thầy tựu trường, thì có thầy Lêô Mau (Ba Mau) dòng Kitô tiếp phụ trách dạy giáo lý còn Cha Sở Bông Bót thì lâu lâu đến cho lễ và cử hành các bí tích.

Năm 1930, gia đình ông bà Đốc Phủ Yên - bổn đạo Trà Ôn - dâng cho họ đạo Hựu Thành 180 công đất và năm 1932, Cha Fx Quờn cất Nhà thờ lá đầu tiên trên dất này.

Vào năm 1935, họ Hựu Thành tách ra có Cha sở, coi thêm họ Thông Hòa - họ Thới Hòa - họ Trà Côn (Vĩnh Hòa).

   Cha Fx Vĩnh Trình - cha sở đầu tiên của Hựu Thành - sát nhập  3 họ lẽ vào họ mẹ Hựu Thành và xóa tên từ đó.

   Các Cha sở phụ trách họ đạo Hựu Thành

 

1. Cha Felix Lê Vĩnh Trình               1935

2. Cha Jac. Nguyễn Văn Tỏ               1946

3. Cha Ant. Lê Quan Ân                     1941

4. Cha Tađ. Nguyễn Văn Nam          1946

5. Cha Pet. Nguyễn Văn Vỡ               1954

6. Cha Stêphanô Bùi Văn Hồng        1956

7. Cha Pet. Đinh Tài Tướng               1960

8. Cha Jos. Phan Trung Nghĩa           1970

9. Cha Pet. Trần Hải Hà                     1976

10. Cha Pet. Nguyễn Đức Thuận      1994

11. Cha Jos. Trần Ngọc Xưa            2000

 

3834