Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Họ Đạo Kinh Long Hội

TÊN CŨ: Kinh Long Hội
ẤP:
XÃ: Tân An
HUYỆN: Càng Long
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 847 người.

Được thành lập vào năm 1921.
Cha sở đầu tiên là cha Giuse Thơ với số giáo dân ban đầu trên dưới 300 người.

Trải qua các trào cha sở tiếp theo: cha Phanxicô Hưỡn, cha Tađêô Nam, cha Phêrô Vỡ, cha Étienne Hồng, họ đạo tiếp tục phát triển. Năm 1960, vì hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, giáo dân di tản đi các nơi. Sau 1975, chiến tranh chấm dứt, giáo dân bắt đầu quay trở về để củng cố lại họ đạo. Trong thời gian chiến tranh, Nhà thờ, nhà cha sở bị hư hại vì bom đạn. Nhà thờ bị sập hoàn toàn trước 30/4/1975 khoảng một tuần lễ. Một số Quới chức đã bị giết chết trong chiến tranh (khoản 13 ông).

Từ năm 1976-1993, mặc dù giáo dân đã quay về, nhưng vì hoàn cảnh, họ đạo vẫn chưa có cha sở, thỉnh thoảng cha Phêrô Nguyễn Thanh Vân, lúc bấy giờ là cha quản lý Địa Phận đến làm lễ và ban các Bí tích tại nhà riêng của giáo dân.

Năm 1993, Nhà thờ được xây dựng lại trên nền cũ bằng những vật liệu thô sơ (cột cây lợp lá rồi lợp tôle). Trong thời gian này, cha Giuse Mai Quang Minh phụ trách mục vụ. Nhà thờ mới được xây lại căn bản năm 2006.

Cha sở hiện tại: cha Phêrô Nguyễn Văn Đổ.
Số giáo dân hiện tại: 847 người.
Quới chức: 9 người.

4271