Sidebar

Thứ Hai
04.12.2023

Họ Đạo Lộ Mới

TÊN CŨ: Lộ Mới
ẤP: Định Phú A
XÃ: Long Thới
HUYỆN: Tiểu Cần
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG: Marchand Du
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 1800

GỐC TÍCH:

Là Họ đạo nhỏ trực thuộc Mặc Bắc mới lập (?). Trải qua các trào Cha phụ trách:

  1. Cha Micae Lê Văn Sinh .......................1965 - 1971
  2. Cha Tôma Đỗ Minh Tâm......................1972 - 1975
  3. Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn ...................1975 - 1993
  4. Cha Pet. Nguyễn Phước Lợi 1993 .........cho tới nay.

Nhà thờ được cất mới năm 1999, dâng kính Thánh Giuse Marchand Du làm bổn mạng.

Bổn đạo ngày nay khoảng 1800 người. Do các Cha sở, Cha phó nhà thờ lớn Mặc Bắc thay nhau phụ trách.

2547