Sidebar

Thứ Bảy
02.07.2022

Họ Đạo Mai Hương

TÊN CŨ: Mai Hương
ẤP: Mai Hương
XÃ: Vĩnh Kim
HUYỆN: Cầu Ngang
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG: Giuse 1/5
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 220

Là họ nhỏ của Chà Và (Vĩnh Kim) được thành lập năm 1950 - trào Cha Giuse Khánh làm sở Chà Và. Một số ân nhân đã qua đời. Một số còn sống đến hiện nay (năm 2000) là:

  1. Ông Trùm Nguyễn Tấn Sử..................1913
  2. Bà Nguyễn Thị Lời.........................1918
  3. Bà Nguyễn Thị Mười.....................1921
  4. Ông Dương Tấn Phát.....................1929

Các Cha sở Vĩnh Kim (Chà Và) phụ trách mục vụ:

  1. Cha Phaolô Lê Hiển Quang..............1952
  2. Cha Pet. Nguyễn Cang Thường........1956
  3. Cha Pet. Nguyễn Văn Tý...................1975
  4. Cha Antôn Nguyễn Văn Trạch.......1976
  5. Cha Phaolô Trần Văn Kích.......1993 cho tới nay năm 2000.

Nhà thờ được cất mới ngày 29/3/1963, âm thầm xuống cấp với thời gian. Năm 1998 Cha vận động trùng tu toàn bộ. Bổn đạo ở mức khiêm nhường 220 người, già đông hơn trẻ, giảm nhiều tăng ít.

5399