Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Họ Đạo Mỹ Chánh

  1. Tên cũ:
  2. Ấp
  3. Đt
  4. Bổn mạng
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân:

(Dựa theo tài liệu Cha Phaolô Nhượng viết để lại).

Vào năm 1875, nhà dòng MTG Cái Mơn mua một miếng đất gần rừng Bà Mên để cất nhà ở, nuôi trâu và làm ruộng. Có một Dì Phước quản lí là Dì Mười Thiên. Cha Vitô Quờn lúc đó là cha sở họ đạo Tân Hội (nay là Cái Nhum), hàng tháng đi cấm phòng ở Cái Mơn về ghé thăm, đợi nước xuôi chèo thuyền về Tân Hội. Thời gian này có 3 gia đình: ông Sóc, ông Thành và ông Ngởi chạy giặc từ Rạch Lá Gò Công đến, được làng cho khai hoang rừng để làm ruộng. Ba gia đình được cha Vitô và Bà Mười giúp đỡ nên họ xin giữ đạo và dâng một miếng đất cất Nhà nguyện và làm trường học. Cha Vitô đặt tên Nhà nguyện là Tân Mới và xóm này gọi là xóm Tân Mới, đồng thời xin hai Dì Phước Cái Mơn qua để dạy chữ và dạy giáo lý. Đến năm 1887, cha Vitô cất Nhà thờ đầu tiên được gọi là Nhà thờ Mỹ Chánh.

   Năm 1890, Cha Vitô đổi đi, cha Giuse Nhu về làm cha sở Tân Hội và cũng tiếp tục lo cho họ đạo Mỹ Chánh: mua 100 công đất cho họ đạo, cất trường học và làm Đất thánh...

   Năm 1893, cha nghỉ hưu.

   Ngày 20/11/1893, cha Phaolô Nhượng nhận họ Tân Hội, cha thường xuyên ra thăm và lo cho họ Mỹ Chánh còn non trẻ. Cha xin phép quan tỉnh khai hoang Cồn Lớn làm ruộng và đi đến các họ đạo khác khuyến khích bổn đạo nghèo đến Mỹ Chánh ở, nhờ đó họ đạo được sinh sôi nẩy nở rất nhanh chóng. Năm 1904, cha dời Nhà thờ về nơi có đông giáo dân sinh sống và cất lớn Nthờ cũ. Cha cũng đã lập ra ban Quới chức, đồng nhi hát...

   Năm 1915 cha Phaolô đổi đi, cha Micae Thao đến tiếp tục làm cho họ đạo Mỹ Chánh phát triển thêm...

   Năm 1921 cha Micae Thao đổi đi, cha Phanxicô Binh nhận họ và tiếp nối công việc của cha Micae Thao. Năm 1923, cha mua đất để cất Nhà thờ thứ ba cũng lớn hơn Nhà thờ cũ (đến năm 1925 mới xong).

Năm 1940 - 1943: Cha GBt Don làm cha sở

Năm 1943 - 1947: Cha Phanxicô Binh

Năm 1947 - 1950: Cha Tađêô Thiện

Năm 1950 - 1961: Cha Phêrô Tý

Năm 1961 - 1967: Cha Bênađô Khả

Năm 1967 - 1972: Cha Phêrô Chính

Năm 1972 - 1975: Cha Đaminh Tỏ

Năm 1975 - 1988: Cha Phanxicô Phan

Năm 1988 - 2007: Cha Gioan Hoàn

Năm 2007-       ..    : Cha Giuse Xưa

4225