Sidebar

Thứ Bảy
10.06.2023

Họ Đạo Ngọn

TÊN CŨ: Ngọn
ẤP: Quới Tân
Thị Trấn Cầu Quan
HUYỆN: Tiểu Cần
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG: Giuse Trùm Lựu
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 1800

GỐC TÍCH:

Là Họ đạo nhỏ trực thuộc Mặc Bắc mới thành lập sau này. Ngôi Nhà thờ đầu tiên được cất lên năm 1956. Vừa xong, chưa đọc kinh, chưa dâng lễ được lần nào thì bị bão sập.

Cha Tôma Đỗ Minh Tâm cố gắng kêu gọi bà con có đạo giúp đỡ xây dựng lại ngôi Nhà thờ. Nhà thờ thứ hai được hoàn thành. Năm 1975, Nhà thờ này bị xóa sổ.

Thời gian kế tiếp, bổn đạo tụ họp thờ phượng Chúa nơi nhà trường, ngang 8m, dài 49m lợp tôle.

Đến năm 1997, Cha sở Mặc Bắc - Cha Pet. Nguyễn Phước Lợi, đôn đốc bà con hiệp lực xây dựng Nhà thờ và nhà trường như hiện nay.

Bổn đạo giờ này được 1800, rất phấn khởi vui mừng, có Nhà thờ mới - trường mới, đáp ứng mọi nhu cầu tôn giáo và văn hóa.

Phải nói là Cha Pet. Lê Công Rạng - đặc trách - và bổn đạo đồng lao cộng khổ mới có được ngày hôm nay. Xin Chúa gìn giữ và chúc lành.

2255