Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Họ Đạo Nhân Nghĩa

TÊN CŨ:
ẤP: Hưng Nhơn
XÃ: Hòa Nghĩa
HUYỆN: Chợ Lách
TỈNH: Bến Tre
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 254.

Các linh mục tiền nhiệm: Phaolô Trần Công Thắng, Joanchim Đặng Phước Thiên, GBt Nguyễn Linh Nhạn, Giuse Nguyễn Văn Bạch, Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Binh, Eusêbiô Nguyễn Văn Thới, Phêrô Phan Ngọc Đức, Giacôbê Trần Văn Quyển, Phaolô Nguyễn Văn Mừng, Phêrô Trần Hữu Dư, Simon Lâm Thành Hoà, Giuse Hoàng Kim Đại.

Linh mục đương nhiệm: Eusêbiô Nguyễn Văn Tiền.

Ngày 25/11/1936, linh mục chánh sở Họ đạo Cái Nhum là cha Phaolô Trần Công Thắng mua thửa đất cất nhà dạy. Các thầy Kitô Vua giúp; ngày 7/10/1973, được 11 người lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Năm 1938 nhà dạy hư, dựng lại nhà khá hơn vừa làm trường học vừa làm Nhà thờ. Cha sở đầu tiên là cha Phaolô Trần Công Thắng

Năm 2007 số giáo dân 254 người. Ban Quới chức 3, có ca đoàn lớn tuổi hát lễ Chúa Nhật, lễ trọng và các ngày thường nữa, có giúp gạo tiền cho một số người nghèo, già cả neo đơn. Họ đạo có nhà trường một căn rộng dùng dạy giáo lý, tiếp khách...

6880