Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Họ Đạo Phú Đa

TÊN CŨ: Phú Đa
ẤP: Phú Đa
XÃ: Vĩnh Bình
HUYỆN: Chợ Lách
TỈNH: Bến Tre
ĐT: Gọi qua Phú Phụng
BỔN MẠNG: Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 380

GỐC TÍCH:

Năm 1971, linh mục Thomas Nguyễn Văn Vẽ - Cha sở Phú Phụng, thành lập họ Phú Đa. Có nhà thờ, có trường học, với khoảng 25 giáo dân, trên đất của ông Nguyễn Văn Gương dâng.

Tới nay năm 2000, giáo dân được 100 người. Ba mươi năm qua, thành lập cũng Cha, phát triển cũng Cha. Đã dày công hy sinh, Đạo thánh quang vinh.

5831