Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

Họ Đạo Phú Thọ II

TÊN CŨ:
ẤP: Phú Thọ,
XÃ: Hiếu Trung
HUYỆN: Tiểu Cần
TỈNH: Trà Vinh.
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 26 người.

GỐC TÍCH:

Từ khi các cha dòng Phanxicô tới Tiểu Cần, năm 1953, Phú Thọ II là họ lẽ của Họ đạo Tiểu Cần.

Hiện nay chỉ còn mặt tiền nhà nguyện, có tượng trái tim Chúa ngự trên mặt tiền và hai bức tường đã hư nát nhiều.

Định hướng tương lai:

  1. Khôi phục đời sống đức tin của giáo dân. Hợp thức hóa các đôi hôn nhân.
  2. Xây dựng nhà dạy và nhà nguyện.
  3. Mở các lớp giáo lý cho giới trẻ.
2211