Sidebar

Thứ Ba
05.07.2022

Họ Đạo Phước Định

Tên cũ: Phước Định
Ấp: Phước Định 1, Xã: Bình Hòa Phước, Huyện: Long Hồ, Tỉnh: Vĩnh Long
Đt:(070.823804)
Bổn mạng: Thánh Minh 03/7
Chầu lượt:
Giáo dân: 670

Là họ nhánh của Chánh Tòa Vĩnh Long. Cha Gioanbaotixita Dương Công Truyền cất Nhà thờ đầu tiên bằng cây lá trên phần đất khác hiện giờ năm 1950. Vài năm sau - giáo dân tặng - Cha Jac.Nguyễn Ngọc Quang (Cha sở Chánh Tòa) cất một Nhà thờ khác gần đó.

Năm 1972, Cha Tôma Nguyễn Văn Vẽ, cho xây Nhà thờ kiên cố cách đó 10 thước tồn tại đến nay. Tượng đài Thánh Philip. Phan Văn Minh, bổn mạng Nhà thờ do Cha Tôma Vẽ đặt. Năm 1992, Cha Ant. Lê Văn Khấn trùng tu lại. Tượng đài Đức Mẹ Hòa Bình - nguyên gốc của gia đình ông bà Tự Liễu và Tư Thao (người dâng đất cất Nhà thờ) tặng năm 1986 do Cha Phaolô Lưu văn Kiệu dựng lên.

Năm 1933, Cha Ant. Khấn trùng tu và nâng cấp. Số bổn đạo hiện nay là 670 người.

2473