Sidebar

Chúa Nhật

01.10.2023

Họ Đạo Phước Hưng

TÊN CŨ:
ẤP: Đầu Giồng
XÃ: Phước Hưng
HUYỆN: Trà Cú
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG: Kitô Vua
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 310

Nhà thờ được cất mới năm 1997. Là họ nhỏ của Tập Ngãi. Cha Giuse Lê Văn Hoàng phụ trách.

4046