Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Họ Đạo Quang Diệu

z50189688757747e8937973c311dfef4ffb43ac13d6157

Địa chỉ:
 ấp Quang Hiệp, xã Tân Quới Trung,Vũng Liêm

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XXXIII Thường niên

Số giáo dân: 988

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:      04g30;   17g00          

Ngày thường: 05g00

Linh mục Chánh sở: Anrê Huỳnh Hữu Phước
LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Họ Đạo Quang Diệu được thành lập vào năm 1905, do Quý Ân Nhân:

Ông Nicôlaô Trần Văn Bửu, Bà Anna Lê Thị Hữu, Và Bà Agata Lê Thị Thơ, dâng đất cho Họ Đạo cất Nhà Thờ, và dâng 04 cái chuông cho Họ Đạo.

 Lúc đầu, Họ Đạo Quang Diệu là Họ nhỏ của Mai Phốp, sau đó Cha Phaolô Nguyễn Tấn Sử về làm Cha sở tiên khởi, đến năm 1947 vì chiến tranh loạn lạc, Họ Đạo vắng bóng Vị Chủ Chăn, và Họ Đạo lúc này thuộc về Họ nhỏ của Mỹ Chánh.

            Từ năm 1992 - 2003, Cha Phêrô Ngô Phước Hiền phụ trách.

            Từ năm 2003 - 2004, Cha Anrê Huỳnh Hữu Phước phụ trách.

            Từ năm 2004 - 2010, Cha Matthêô Nguyễn Văn Sánh phụ trách.

            Từ năm 2010 đến nay Cha Anrê Huỳnh Hữu Phước phụ trách.

3799    09-01-2011 14:54:56