Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Họ Đạo Quới Thành

  1. Tên cũ: Quới Thành
  2. Ấp: Phú Thuận, Xã: Quới Thành, Huyện: Châu Thành, Tỉnh: Bến Tre
  3. Đt:(075)827873
  4. Bổn mạng: Môi Khôi
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 350

Khoảng năm 1942, các thầy dòng Kitô Vua Cái Nhum có nhà dạy ở điểm này. Cha sở Thành Triệu trông nom ban bí tích.

Năm 1948, Cha Micae Nguyễn Bá Sang - Cha sở họ Quới Sơn - phụ trách thành lập Quới Thành và giao lại cho Cha sở Thành Triệu trông coi.

Năm 1964, Cha Giuse Bút cất trường sơ cấp. Năm 1975, cất nhà dì - phòng giáo lý. Thời gian chiến tranh - Cha thầy ít tới - Con Chiên mong đợi - Nhà thờ vắng tanh.

Sau năm 1975, vãn hồi hòa bình. Nhưng Chúa đã an bài. Quới Thành rồi đây sẽ có ngày - được hồi sinh nở mặt nở mày.

Đến năm 1977, Cha sở Phêrô Hiến - dốc toàn lực thực hiện - trùng tu toàn phần. Nhà thờ cất từ năm 1950 - nay trùng tu lại mới. Trời mới - đất mới - người mới - tháp chuông mới luôn.

Họ Quới Thành giờ đây được 350 giáo dân, được giao về chủ chăn mới là Cha Phaolô Khổng Đức Ý - Cha sở Thành Triệu.

Họ Quới Thành ngày nay, mọi sinh hoạt đạo đời có phần phát triển - tiêu biểu cho nhiều địa phương khác.

3793