Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Họ Đạo Tân Hạnh

TÊN CŨ:
ẤP:
XÃ:
HUYỆN:
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:

GỐC TÍCH:

Tân Hạnh cũng là một họ nhỏ của Trà Vinh. Cha Trí (P. Demarcq) lập năm 1893 - tại làng Tân Thạnh. Buổi đầu bổn đạo có hơn 100 - có Nhà thờ lá - nhà dì - có 2 dì Cái Mơn ở dạy. Thời chiến tranh, đi lại khó khăn - họ đạo suy tàn - Cha Bộ (Bosvieux) dở nhà thờ gom về Cam Son. Bôi sổ Tân Hạnh. Hiện giờ còn vài nhà có đạo nghe nói chưa có ai có khả năng xây dựng lại Cam Son và Tân Hạnh này.

5159