Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Họ Đạo Tân Long - Ba Tục

TÊN CŨ:
ẤP: Ba Tục
XÃ: Thanh Sơn
HUYỆN: Trà Cú
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG: Kitô Vua
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 300

GỐC TÍCH:

Nhà thờ được cất mới năm 1995. Là họ nhỏ của Tập Ngãi. Cha Giuse Lê Văn Hoàng phụ trách.

4209