Sidebar

Thứ Năm
20.01.2022

Họ Đạo Tân Lược

TÊN CŨ:
ẤP:
XÃ:
HUYỆN:
TỈNH:
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 120

Song song với Phong Hòa, một số gia đình người Tân Lược xin học đạo, giữ đạo đi nhà thờ Phong Hòa. Mãi sau năm 1958 cha sở Sađéc làm Nhà thờ gỗ vách ván, lợp ngói xi măng.

Đời cha Nhân làm cha sở Phong Hòa, năm 1961 rửa tội lớn nhỏ 20. Năm 1962 rửa tội thêm một số nữa, sự đạo lúc đó cũng khả quan.

Đời cha Henri Phán, có thầy Bec - Măng ở Tân Lược lo việc đạo và xây cất được ngôi trường học 2 phòng hiện giờ cho xã mượn dạy học.

Năm 74 - 75 có dì dòng Chúa quan phòng lo dạy đạo và sắm sửa vật chất trong Nhà thờ.

Năm 1977 các dì phước rút cha sở Phong Hòa bị nạn thì có cha Mai Trí Thức lâu lâu tới cho lễ Chúa nhật.

Năm 81 - 83 có thầy Đại chủng viện Vĩnh Long Cao Văn Binh giúp Phong Hòa, được cho tới Nhà thờ lo giáo lý cho trẻ em trong họ và cho Thông Lưu.

Ngày 30 - 8 - 1981 có tổ chức lễ thêm sức.

Hiện trạng Họ đạo.

Giáo dân được 120. Tình trạng cũng như mấy họ kia rối rắm, bỏ đạo, khô khan.

1009