Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

Họ Đạo Tân Phong

TÊN CŨ: Tân Thái
ẤP: Tân Trái
XÃ: Tân Phong
HUYỆN: Cai Lậy
TỈNH: Tiền Giang
ĐT: gọi qua Cái Muối
BỔN MẠNG: Thánh Gia
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 180

GỐC TÍCH

Nhà thờ Tân Phong (Tân Thái) thuộc địa sở Cái Muối. Được Cha Mt.Nguyễn Văn Sánh thành lập năm 1963.

Năm 1964, Nhà thờ lá đầu tiên được dựng lên. Để người có đạo có nơi đọc kinh dự lễ Chúa Nhật, lễ cả. Có bà Tư Phạm Thị Còn và em là Phạm Hữu Hậu (Tư Hạnh) dâng một miếng đất để Cha lo mở mang đạo.

Chớp thời cơ, năm 1966 - Cha Tôma Nguyễn Văn Vẽ về Cái Muối lo vận động lòng hảo tâm - cất Nhà thờ Tân Phong. Hiện tồn tại tới nay.

Số giáo dân hiện giờ khoảng 180 người. Sinh hoạt tôn giáo bình thường có nhà dì Mến Thánh Giá Cái Nhum phụ trách. Các Cha sở Cái Muối thay nhau phục vụ:

  1. Cha Mt.Nguyễn Văn Sánh 1963-1964
  2. Cha Pet.Phan Ngọc Đức 1964-1966
  3. Cha Tôma Nguyễn Văn Vẽ 1966-1974
  4. Cha Mt. Nguyễn Văn Sánh 1974-2000
2176