Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Họ Đạo Thạnh Phú

TÊN CŨ: Giồng Miễu
ẤP:
XÃ:
HUYỆN:
TỈNH:
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:

GỐC TÍCH:

Giới thiệu: Họ đạo Thạnh Phú trước có tên là Giồng Miễu, nơi đây có rất nhiều miễu. Khoảng năm 1960 mới đổi tên theo hành chánh là Thạnh Phú.

- Họ đạo Thạnh Phú tọa lạc tại 253/1 ấp Thành Trị Hạ, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến tre.

- Các linh mục tiền nhiệm từ khi mới lập họ đạo:

Cha Tađêô Đức, Lôrensô Tống Thành Mỹ, Giuse Nguyễn Văn Khánh, Phaolô Nguyễn Văn Mừng, Phêrô Nguyễn Văn Chính, Matthêu Nguyễn Văn Xuân, GBt Huỳnh Cao Thượng, Giacôbê Nguyễn Công lành.

  • Cha phó: Micae Vinh, Philipphê Trần Vinh Sơn Thanh (sau làm cha sở), Phêrô Tướng, Raphae Quý, Giuse Nguyễn Huy Cẩm, Phêrô Phạm Hoàng Điềm, Phêrô Phạm Văn Chính, Gioan Phạm Hữu Diện, Phêrô Nguyễn Văn Đẹp, GBt Nguyễn Thành Bảo.
  • Linh mục đương nhiệm: Giuse Nguyễn Văn Thượng (sổ sách nhà nước đốt hết sau năm 1975 nên không còn dấu tích gì).
  • Giai đoạn hình thành (không rõ vì họ đạo không còn tài liệu nào lưu giữ sau năm 1975).

Khoảng năm 1870 tại Giồng Miễu đã có những người có đạo từ nơi khác đến sinh sống lập nghiệp. Hạt giống đức tin có lẽ được gieo vãi từ đây. Khoảng năm 1890, Giồng Miễu có Nhà thờ tạm để giáo dân qui tụ đọc kinh. Năm 1895 cha Tađêô Đức về Giồng Miễu, Nhà thờ được cha xây dựng lại. Năm 1910, cha Lôrensô Tống Thành Mỹ về phụ trách họ đạo Giồng miễu và làm lại Nhà thờ trên nền kiên cố khoảng năm 1925. Kế đến các cha đến phụ trách: Giuse Khánh, Louis Vinh (1930), Vinh Sơn Thanh (1931-1945) có lẽ thời gian này bị bom sập nhà thờ. Cha Phaolô Mừng (1948), cha Phêrô Chính (1951) làm nhà thờ bằng cây trên nền mới. Cha Matthêu Xuân (1960-1976) xây nhà thờ kiên cố trên nền Nhà thờ cũ bị bom đánh sập và làm phép năm 1975.

Sau biến cố năm 1975, địa sở Thạnh Phú còn 9 nhà thờ: Thạnh Phú, Bến Luông, Cái Cá, Cầu Đúc (Quới Điền), Thạnh Hưng (Mỹ Hưng), Bến Vông, Bến Vinh, Khâu Băng. Một thời gian dài vắng bóng chủ chăn. Đầu năm 1989 cha GBt Huỳnh Cao Thượng chánh sở họ đạo Cái Quao kiêm nhiệm các họ đạo thuộc địa sở Thạnh Phú.

Ngày 22 tháng 12 năm 1989 cha Giacôbê Nguyễn Công Lành về nhận nhiệm sở các họ đạo bắt đầu hồi sinh.

Ngày 22 tháng 6 năm 1994 cha Giuse Nguyễn Văn Thượng về nhận nhiệm sở Thạnh Phú. Sau đó cha Giacôbê Nguyễn Công Lành thuyên chuyển về Vĩnh Long.

- Giai đoạn xây dựng và phát triển:

- Năm 1997: xây dựng nhà mục vụ.
- 1998: chỉnh trang khuôn viên nhà thờ.
- 1999: tu sửa một phần nhà thờ.
- 2005: xây tháp chuông, tượng đài Đức Me.
- 2006: đại tu trong ngoài nhà thờ.
- 2007: xây nhà xứ.

- Giai đoạn hiện nay:

Số giáo dân 662 người gồm 165 gia đình. Chia làm 4 xóm giáo. Ban Quới chức 12.
Sinh hoạt phụng vụ gồm: ca đoàn, gia trưởng và hiền mẫu, ca đoàn học trò.

- Từ thiện, bác ái: giúp những người khuyết tật, người nghèo lương giáo theo định kỳ, giúp học sinh nghèo lương giáo.

- Cơ sở vật chất: một nhà sinh hoạt mục vụ, dạy các lớp giáo lý khai tâm, rước lễ vỡ lòng, thêm sức, bao đồng trong tháng hè.

- Định hướng tương lai:
- Đang xin lại miếng đất bên nhà thờ, nếu được sẽ mở lớp tình thương cho các em cơ nhỡ.
- Liên kết với các tôn giáo bạn trong địa phương.

8633